Ili sank­ci­je Ka­ra­mar­ku ili vra­ti­mo man­dat na­ro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tk)

Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić iz Luk­sem­bur­ga, gdje je ju­čer su­dje­lo­vao na sas­tan­ku Vi­je­ća Eu­rop­ske uni­je, ko­men­ti­rao je kri­zu vlas­ti u Hr­vat­skoj. – Vr­lo je bit­no vi­dje­ti, a to svi že­le pri­kri­ti, ima li ova vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra spo­sob­nost sank­ci­oni­ra­ti jas­no ne­pri­hvat­lji­vo po­na­ša­nje vi­so­kog duž­nos­ni­ka hr­vat­ske Vla­de, tko god on bio. U ovom tre­nut­ku to je gos­po­din To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. I kad to sank­ci­oni­ra­mo, tre­ba­mo od­luč­no kre­nu­ti da­lje. Ne­ma­mo li tu spo­sob­nost, mi uis­ti­nu tre­ba­mo vra­ti­ti man­dat na­ro­du – re­kao je Ore­pić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.