Pri­ja­telj, biv­ši part­ner u So­bo­li­ju, biv­ši šef SOA-e...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

HDZ se od do­la­ska na vlast na­šao u naj­ve­ćoj kri­zi u ko­joj je po­lju­lja­na po­zi­ci­ja T. Ka­ra­mar­ka. Dr­ža­vi pri­je­te no­vi iz­bo­ri na­kon što Ka­ra­mar­ko ni­je od­stu­pio iz Vla­de ili na­kon što pre­mi­jer i Pe­trov ni­su pri­hva­ti­li da odu sva tro­ji­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.