Lo­vri­no­vić: Most vo­di net­ko sa stra­ne, ni­ko­me bi­an­co-po­dr­ška!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Mos­tu troj­ka pri­go­va­ra zbog od­stu­pa­nja od pro­gra­ma, sve ve­ćeg so­li­ra­nja čel­ni­ka Pe­tro­va i ne­pre­uzi­ma­nja od­go­vor­nos­ti za pad rej­tin­ga Od­met­nu­ti Mos­to­vi zas­tup­ni­ci Ju­ro Mar­ti­no­vić, Ivan Lo­vri­no­vić i Ivi­ca Mi­šić ju­čer su i služ­be­no na­pus­ti­li Most i os­no­va­li no­vi Klub ne­za­vis­nih zas­tup­ni­ka. Iako su, ka­žu, već 22. si­ječ­nja shva­ti­li da su­rad­nja s Mos­tom ne ide u do­brom smje­ru, tek su sa­da od­lu­či­li os­no­va­ti svoj klub i na­pus­ti­ti Most. Tri su raz­lo­ga za to, ka­zao je Ivan Lo­vri­no­vić: od­stu­pa­nje Mos­ta od pro­gra­ma, po­se­bi­ce od eko­nom­skog pro­gra­ma, sve ve­će so­li­ra­nje čel­ni­ka Mos­ta Bo­že Pe­tro­va te ne­pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti za pad rej­tin­ga Mos­ta. – Na­kon mje­se­ci u Mos­tu shva­ća­mo da ga vo­di net­ko sa stra­ne, ne zna­mo re­ći tko toč­no, ali ako net­ko u dva-tri da­na mi­je­nja svo­je miš­lje­nje, od­la­zi ne­ka­mo i vra­ti se s dru­gim sta­vom... – ka­zao je Lo­vri­no­vić. Jas­no je, ka­že, da pu­no od­lu­ka ni­je do­no­si­lo Na­ci­onal­no vi­je­će Mos­ta. Ne že­le no­ve iz­bo- re jer bi oni za­us­ta­vi­li re­for­me i sku­po bi sta­ja­li dr­ža­vu. – Že­li­mo efi­kas­ni­ju Vla­du i po­ku­šat će­mo for­mi­ra­ti kva­li­tet­nu Vla­du, ali ne­ma bi­an­co-po­dr­ške, pr­vo mo­ra­mo vi­dje­ti pro­gram – objas­nio je Lo­vri­no­vić. S nji­ma, ka­že, još nit­ko ni­je raz­go­va­rao o pres­la­ga­nju i fo­te­lje ih ne za­ni­ma­ju.

Ivi­ca Mi­šić, Ivan Lo­vri­no­vić i Ju­ro Mar­ti­no­vić na­pus­ti­li su Most, tvr­de da s nji­ma još nit­ko ni­je raz­go­va­rao o pres­la­ga­nju no­ve ve­ći­ne i da ih fo­te­lje ne za­ni­ma­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.