5%

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

od 50 go­di­na, a 34% sta­ri­je je od 65 go­di­na. Njih 44% su umi­rov­lje­ni­ci. Za­nim­lji­vo je da je me­đu oni­ma ko­ji ra­de čak 40% po­du­zet­ni­ka, upra­vi­te­lja, slo­bod­nja­ka i sve­uči­liš­nih pro­fe­so­ra. Nji­ma, dak­le vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni­ma, tre­ba pri­do­da­ti i tzv. sred­nje po­zi­ci­oni­ra­ne ka­te­go­ri­je, od­nos­no nas­tav­ni­ke, ma­le po­du­zet­ni­ke, služ­be­ni­ke i obrt­ni­ke. No ve­ći­na (75%), od­nos­no dvos­tru­ko vi­še od na­ci­onal­nog pro­sje­ka, vjer­ni­ci su ko­ji re­do­vi­to od­la­ze na mi­se. Ma­lo je ras­tav­lje­nih (sa­mo 49 od 1049 is­pi­ta­nih) i još ma­nje onih ko­ji ži­ve u iz­van­brač­noj za­jed­ni­ci (15 oso­ba). Naj­vi­še, od­nos­no 38% od­la­zi u

Pa­olo Bro­sio obja­vio na Fa­ce­bo­oku snim­ku svje­tle­će si­lu­ete za ko­ju je ka­zao da je Gos­pa Ho­do­čas­ni­ci na­kon po­sje­ta Me­đu­gor­ju pro­mi­je­ne stav o uka­za­nju Gos­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.