14,5

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đu­go­rje ra­di du­hov­ne utje­he, 23% ih od­la­zi ka­ko bi mo­li­lo za po­moć se­bi ili dru­gi­ma, 17,7% že­li ima­ti kon­takt sa sve­tim, a 11,7 % da se za­hva­li za prim­lje­nu mi­lost itd., dok je sa­mo 5,6% ra­doz­na­lih.

Pao i broj skep­ti­ka

Ve­ći­na (53,3%) stav­lja kao pri­ori­tet po­tre­be dru­gih. Ve­li­ki je broj (48,8%) po­vrat­ni­ka u Me­đu­go­rje, a za 39% je to bi­lo pr­vo ho­do­čaš­će uop­će na ne­ko ho­do­čas­nič­ko mjes­to, dok je za 8% to bi­lo pr­vo ho­do­čaš­će u ne­ko ma­ri­jan­sko sve­ti­šte. Za­nim­lji­vo je i ka­ko ho­do­čas­ni­ci pro­mi­je­ne sud o na­vod­nim uka­za­nji­ma. Pri­je od­la­ska u Me­đu-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.