23%

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

go­rje, da­ka­ko za one ko­ji od­la­ze pr­vi put, umje­re­nu si­gur­nost u is­ti­ni­tost uka­za­nja ima njih 70%, a na po­vrat­ku je umje­re­no uvje­re­no u uka­za­nja 85%. Me­đu oni­ma ko­ji su “si­gur­ni” da se Gos­pa uka­zu­je njih 41% tu “spoz­na­ju” ima pri­je pu­to­va­nja, a 59% pos­li­je pu­to­va­nja u Me­đu­go­rje. Pe­sen­ti dr­ži ka­ko je iz­ne­na­đu­ju­će i zna­ko­vi­to to po­ve­ća­nje bro­ja onih ko­ji su da­li vri­jed­nost na­vod­nim uka­za­nji­ma. Ako to­me do­da­mo ka­ko je na od­la­sku bi­lo 22% skep­ti­ka, a na po­vrat­ku sa­mo 9%, te ka­ko je sa­mo 5% onih ko­ji su os­ta­li ra­zo­ča­ra­ni­ma, jas­no je za­što Me­đu­go­rje os­ta­je mjes­to stal­nih ho­do­čaš­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.