Adri­atic i Lo­ne me­đu naj­bo­lje oci­je­nje­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Dva Ma­is­tri­na ho­te­la, Lo­ne i pri­je sa­mo go­di­nu da­na otvo­re­ni Adri­atic u cen­tru Ro­vi­nja, do­bi­la su pres­tiž­no go­diš­nje priz­na­nje ‘Lo­ved by Gu­est 2016.’ jed­nog od vo­de­ćih svjet­skih por­ta­la za re­zer­va­ci­ju smje­šta­ja Ho­tels.com. Gos­ti su ocje­nji­va­li ho­te­le di­ljem svi­je­ta, a na os­no­vi 20 mi­li­ju­na ko­men­ta­ra iz­dvo­je­ni su oni ko­ji su oci­je­nje­ni s mi­ni­mal­no 4,7 do mak­si­mal­nih pet bo­do­va. Priz­na­nja su otiš­la u 2700 ho­te­la iz 94 zem­lje, a Adri­atic je u sa­mom vr­hu s mak­si­mal­nih pet bo­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.