Za­pos­le­ni u ško­la­ma sud­skim pu­tem tra­žit će na­pla­tu re­gre­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Za­pos­le­ni u ško­la­ma još uvi­jek ni­su do­bi­li re­gres ko­ji im se pre­ma ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru mo­ra is­pla­ti­ti do go­diš­njih od­mo­ra. Zbog to­ga, upo­zo­ra­va pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta “Pre­po­rod” Željko Sti­pić, po ško­la­ma već ho­do­čas­te od­vjet­ni­ci tra­že­ći od nas­tav­ni­ka pu­no­mo­ći da mo­gu po­di­ći tuž­be ako re­gres ne bu­de is­pla­ćen. – Re­gres po nas­tav­ni­ku je 1250 ku­na, a dr­ža­vu bi za za­pos­le­ne u dr­žav­nim i jav­nim služ­ba­ma ko­štao oko 300 mi­li­ju­na ku­na. No­vac u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu ni­je osi­gu­ran. Za­to će dr­ža­va po­di­za­nje tuž­bi pla­ti­ti sto­ti­njak mi­li­ju­na, a sud­ska na­pla­ta re­gre­sa udvos­tru­čit će pos­to­je­ći iz­nos pa će s tris­to mi­li­ju­na po­ras­ti naj­ma­nje na po­la mi­li­jar­de – ka­že Sti­pić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.