“Ova je od­lu­ka po­li­tič­ki utje­caj na neo­vis­nost pra­vo­bra­ni­te­lji­ce”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Hr­vat­ski Sa­bor ni­je po­dr­žao pri­jed­log za­ključ­ka Od­bo­ra za obi­telj, mla­de i sport da se pri­hva­ća iz­vješ­će pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za dje­cu Iva­ne Mi­las Kla­rić. Dok jed­ni tu­ma­če da se ti­me otva­ra­ju vra­ta za nje­zi­nu smje­nu, opor­ba vje­ru­je da je na­kon to­ga Sa­bor tre­bao gla­so­va­ti o pri­jed­lo­gu da se ne pri­hva­ća iz­vješ­će da bi je mo­gao smi­je­ni­ti. – Mo­ra­la bih oče­ki­va­ti smje­nu s ob­zi­rom na re­la­tiv­no jas­nu odred­bu za­ko­na, no Vla­da je o to­me tre­ba­la upu­ti­ti pri­jed­log. Ne upu­ti li Vla­da pri­jed­log, nas­ta­je jed­na pat-po­zi­ci­ja. U sva­kom slu­ča­ju, ovak­va od­lu­ka jest po­li­tič­ki utje­caj na neo­vis­nost ra­da pra­vo­bra­ni­te­lja – ka­za­la je na­kon gla­so­va­nja I. Mi­las Kla­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.