Obra­na M. Ma­mi­ća tra­ži iz­u­ze­će sut­ki­nje is­tra­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Obra­na Ma­ri­ja Ma­mi­ća, ko­ji se sum­nji­či da je sa svo­jim ocem Zdrav­kom i stri­cem Zo­ra­nom te još ne­ko­li­ko oso­ba su­dje­lo­vao u iz­vla­če­nju nov­ca iz Di­na­ma, za­tra­ži­la je iz­u­ze­će Er­ne Dra­žan­čić, sut­ki­nje is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da. Iz­u­ze­će tra­že jer, ka­ko tvr­de, sut­ki­nja tri tjed­na ni­je sa­zva­la ro­či­šte na ko­jem je tre­ba­la od­lu­či­ti o nji­ho­vu zah­tje­vu da se Ma­ri­ju Ma­mi­ću uki­ne mje­ra opre­za za­bra­ne na­pu­šta­nja bo­ra­vi­šta. U za­mje­nu za uki­da­nje te mje­re opre­za obra­na je, tvr­di, bi­la sprem­na kao jam­s­tvo po­nu­di­ti dvi­je ne­kret­ni­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.