In­di­ra Le­vak svje­do­či­la je u pos­tup­ku pro­tiv Ze­fe

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Moj ta­daš­nji su­prug Nar­cis Muj­kić te 2006. go­di­ne re­kao mi je da bi naj­bo­lje bi­lo da pro­da­ju sta­na u Gra­ča­ni­ma gdje smo ži­vje­li pre­pus­tim nje­mu. Pro­da­ju je za 350.000 eura do­go­vo­rio s Da­vo­rom Go­lu­bi­ćem i nje­go­vom su­pru­gom, a Go­lu­bi­ća sam ta­da vi­dje­la pr­vi i zad­nji put. O pos­lov­nim od­no­si­ma iz­me­đu Nar­ci­sa i Jo­si­pa An­ti­ća ni­sam zna­la ni­šta – ka­za­la je u pe­tak na Op­ćin­skom su­du u Za­gre­bu In­di­ra Le­vak ko­ja je svje­do­či­la u pos­tup­ku pro­tiv Jo­si­pa An­ti­ća Ze­fe ko­ji je op­tu­žen zbog iz­nu­de od Da­vo­ra Go­lu­bi­ća ko­ji je ubi­jen 2012. go­di­ne.

DANKO RELIĆ: He­ad­hun­ter agen­ci­je nu­de zdrav­s­tve­nim rad­ni­ci­ma, ako odu iz Hr­vat­ske, ve­će pla­će, iako je raz­log ne­za­do­volj­stva u Hr­vat­skoj ne­po­vje­re­nje u sus­tav, a ne pla­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.