Rad­man se ne­ma raz­lo­ga lju­ti­ti zbog la­bra­do­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

La­bra­do­ri su div­na pa­smi­na pa ne vi­dim za­što bi se gos­po­din Rad­man lju­tio jer sam ga ta­ko na­zva­la – rek­la je u pe­tak na Op­ćin­skom kaz­ne­nom su­du Hlo­ver­ka No­vak-Sr­zić u pos­tup­ku ko­ji je pro­tiv nje po­kre­nuo biv­ši glav­ni rav­na­telj HRT-a Go­ran Rad­man zbog tek­s­ta u ko­jem ga je u vi­še na­vra­ta na­zva­la la­bra­do­rom. Ti­me je, sma­tra Rad­man, alu­di­ra­la na oba­vje­štaj­no-te­ro­ris­tič­ku sku­pi­nu KOS-a či­me ga je svjes­no jav­no uvri­je­di­la. Rad­man je ka­zao i ka­ko je od­nos iz­me­đu nje­ga i No­vak-Sr­zić do obja­ve tog tek­s­ta bio ko­rek­tan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.