Pod­sjet­nik na vri­je­me po­no­sa i tu­ge u Sl. Bro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Brod­ski Dr­žav­ni ar­hiv u po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na ar­hi­va or­ga­ni­zi­rao je iz­lož­bu fo­to­gra­fi­ja na te­mu Sla­von­skog Bro­da u Do­mo­vin­skom ra­tu. Iz­lož­ba je nas­ta­la u su­rad­nji s “Po­sav­skom Hr­vat­skom” i pri­ka­zu­je broj­ne fo­to­gra­fi­je ko­je su fo­to­re­por­te­ri i no­vi­na­ri tog tjed­ni­ka, pri­je svih Dar­ko Jan­ko­vić, sni­mi­li ti­je­kom naj­žeš­ćih na­pa­da na grad i oko­li­cu. Tu su i ra­do­vi brod­skog fo­to­gra­fa Iva­na Crn­ko­vi­ća kao i fo­to­gra­fi­je ko­je su sni­mi­li dje­lat­ni­ci Ar­hi­va ne­po­sred­no na­kon ak­ci­je Blje­sak u Oku­ča­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.