Ma­li­ša­ni­ma ku­hi­nja vri­jed­na 900.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Ku­hi­nja u kar­lo­vač­koj OŠ Du­bo­vac bit će ob­nov­lje­na su­rad­njom Na­ci­onal­ne gar­de Min­ne­so­te i Oru­ža­nih sna­ga Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Vri­jed­nost ra­do­va u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu je 65.000 do­la­ra, a pro­jekt ure­đe­nja ku­hi­nje vri­je­dan je oko 900.000 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.