Sc­häu­ble: Iz­la­zak iz Uni­je iz­la­zak je i iz za­jed­nič­kog tr­ži­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja po­pri­lič­no je oš­tro i hlad­no upo­zo­rio Bri­tan­ce kak­ve bi mo­gle bi­ti po­s­lje­di­ce re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku iz EU Wol­f­gang Sc­häu­ble, nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, otvo­re­no je po­ru­čio Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji da vi­še ne­će ima­ti pris­tup na za­jed­nič­ko tr­ži­šte EU ako na re­fe­ren­du­mu iz­gla­sa­ju iz­la­zak iz Uni­je. Na­gla­sio je da ta zem­lja ne mo­že ra­ču­na­ti na sta­tus ko­ji ima­ju Švi­car­ska i Nor­ve­ška ko­je ni­su čla­ni­ce, ali su po­seb­nim od­no­si­ma uklju­če­ne u za­jed­nič­ko tr­ži­šte. – Ako se ve­ći­na Bri­ta­na­ca iz­jas­ni za brexit, to će bi­ti i od­lu­ka o iz­la­sku iz za­jed­nič­kog tr­ži­šta. EU će na­uči­ti funk­ci­oni­ra­ti i bez te zem­lje. Upo­zo­ra­vam ih da bi bi­lo ču­do ka­da ne bi ima­li ni­kak­vih eko­nom­skih po­s­lje­di­ca na­kon tak­ve od­lu­ke – ka­zao je Sc­häu­ble u in­ter­v­juu za Der Spi­egel i is­ta­kao da tež­nja za vi­še in­te­gra­ci­je u EU ne bi ima­la smis­la. – Ako Bri­ta­ni­ja iz­gla­sa da je za iz­la­zak, to bi mo­gao bi­ti loš pri­mjer za dru­ge zem­lje, pa pos­to­ji opas­nost da i one ras­pi­šu re­fe­ren­du­me – na­gla­sio je i de­man­ti­rao nak­la­pa­nje da će Fran­cu­ska i Nje­mač­ka u slu­ča­ju brexi­ta, po­kre­nu­ti pro­ces stva­ra­nja čvr­š­ćih po­li­tič­kih i eko­nom­skih ve­za unu­tar EU. List je na pr­voj stra­ni­ci na­pi­sao i po­ru­ku Bri­tan­ci­ma: “Mo­li­mo vas, ne­moj­te oti­ći!”

Sc­häu­ble­ova pri­jet­nja do­sad je naj­oz­bilj­ni­ja ko­ja je upu­će­na Bri­tan­ci­ma uoči re­fe­ren­du­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.