Sil­vio Ber­lus­co­ni ipak mo­ra na ope­ra­ci­ju sr­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (st)

Biv­ši ta­li­jan­ski pre­mi­jer i čel­nik po­kre­ta Na­pri­jed Ita­li­jo Sil­vio Ber­lus­co­ni (80) ipak će bi­ti pod­vrg­nut ope­ra­ci­ji sr­ca na­kon što je 7. lip­nja za­vr­šio u bol­ni­ci. Iako se sum­nja­lo na stres, na­kon pre­tra­ga li­ječ­ni­ci su ut­vr­di­li da je pro­blem vr­lo oz­bi­ljan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.