Pe­try i Strac­he po­kre­nu­li, uz pi­vo, des­nu in­ter­na­ci­ona­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (am)

Čel­ni­ca Al­ter­na­ti­ve za Nje­mač­ku (AfD) Fra­uke Pe­try i pr­vi čo­vjek Slo­bo­dar­ske stran­ke Aus­tri­je (FPÖ) He­inz- Chris­ti­an Strac­he ju­čer su na naj­vi­šem nje­mač­kom vr­hu Zug­s­pit­ze (2962 me­tra) uda­ri­li te­me­lje des­noj in­ter­na­ci­ona­li. Uz po­to­ke pi­va, čel­ni­ci dvi­je ra­di­kal­no des­ne stran­ke Pe­try i Strac­he raz­go­va­ra­li su o nje­mač­koj i aus­trij­skoj po­li­ti­ci, a sre­diš­nja te­ma bi­li su mi­gran­ti i iz­bje­gli­ce. U te­me­lji­ma obi­ju stra­na­ka je an­ti­mi­grant­ska po­li­ti­ka. Ovaj su­sret sa­mo je po­če­tak udru­ži­va­nja ra­di­kal­no des­nih stra­na­ka u Eu­ro­pi. Strac­he se sam na­met­nuo kao oso­ba ko­ja že­li uje­di­ni­ti eu­rop­ske des­ne ra­di­ka­le, a dru­gi ko­rak uči­nit će već idu­će­ga tjed­na ka­da u Beč sti­že čel­ni­ca fran­cu­skih des­ni­ča­ra Ma­ri­ne Le Pen.

Fra­uke Pe­try i He­inz-Chris­ti­an Strac­he

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.