Pu­ni PDV od 25% go­lem je uteg na­uti­ča­ri­ma

Ne­ma ra­zvo­ja ma­ri­na bez no­vog Za­ko­na o po­mor­skom do­bru

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sa­sa.pa­pa­rel­la@ve­cer­nji.net

Za­kon je go­to­vo do­ne­sen la­ni u lis­to­pa­du na­kon 10 go­di­na, no ras­pi­sa­ni su iz­bo­ri i iz­ba­čen je iz pro­ce­du­re, ka­že Ro­ko Vu­le­tić iz HUP-a Saša Pa­pa­rel­la Pro­ble­mi ko­ji naj­vi­še mu­če do­ma­će po­du­zet­ni­ke iz po­dru­čja na­uti­ke pre­vi­so­ka su sto­pa PDV-a, ali i Za­kon o po­mor­skom do­bru, ko­ji je tre­bao bi­ti usvo­jen još u je­sen proš­le go­di­ne, doz­na­je­mo u raz­go­vo­ru s Ro­kom Vu­le­ti­ćem, pred­sjed­ni­kom HUP-ove Udru­ge na­utič­kog sek­to­ra.

Ne­učin­ko­vi­ta dr­ža­va

– Za­kon o po­mor­skom do­bru do­no­si se već vi­še od de­set go­di­na, a to je ap­surd­nost na­šeg sus­ta­va i do­ka­zu­je ap­so­lut­nu ne­učin­ko­vi­tost dr­ža­ve. Za vri­je­me man­da­ta pret­hod­ne Vla­de HUP-ova Udru­ga na­utič­kog sek­to­ra ak­tiv­no je su­dje­lo­va­la u pri­pre­mi no­vo­ga Za­ko­na o po­mor­skom do­bru i mor­skim lu­ka­ma, ko­ji sma­tra­mo kru­ci­jal­nim pre­du­vje­tom za stva­ra­nje prav­nog ok­vi­ra si­gur­nos­ti

Tu­ris­tič­ka sto­pa od 13% po­re­za naj­vi­ša je me­đu kon­ku­rent­skim zem­lja­ma Me­di­te­ra­na

HUP pred­la­že da se ve­zo­vi u ma­ri­na­ma opo­re­zu­ju ni­žom sto­pom, jer se sma­tra­ju po­seb­nim obli­ci­ma smje­šta­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.