Pred­sjed­ni­ca otvo­ri­la mo­de­ran stu­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (mc)

Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na otvo­re­nju je ot­kri­la da vo­li slu­ša­ti Thom­p­so­na i dru­ži­la se s ra­dij­skim zvi­jez­da­ma No­vo­ure­đe­ni stu­dio Na­rod­nog ra­di­ja, po teh­no­lo­škim stan­dar­di­ma i vr­hun­skoj di­gi­tal­noj teh­no­lo­gi­ji, tvr­de, naj­bo­lji i naj­mo­der­ni­ji u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, si­noć je u Za­gre­bu sve­ča­no otvo­ri­la pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Ne­for­mal­no se ša­li­la sa zvi­jez­da­ma Na­rod­nog ra­di­ja i vo­di­te­lji­ci Do­ris Pin­čić Ro­goz­ni­ci od­go­va­ra­la na sva­kod­nev­na pi­ta­nja te ta­ko ot­kri­la da joj je omi­lje­ni iz­vo­đač Thom­p­son i da je nje­go­va glaz­ba pod­sje­ća na da­ne ka­da su ga nje­zi­na dje­ca pje­vu­ši­la na straž­njem sje­di­štu auto­mo­bi­la. Po­že­lje­la je na­šim no­go­me­ta­ši­ma sre­ću na Eu­ru u Fran­cu­skoj i to na teč­nom špa­njol­skom je­zi­ku. Po­hva­li­la je i mla­du Mi­ju Ne­go­ve­tić, do­bit­ni­cu Ve­čer­nja­ko­ve ru­že, ko­ja je na otvo­re­nju ot­pje­va­la him­nu, a za os­ta­tak glaz­be­nog pro­gra­ma po­bri­nu­li su se Pe­tar Gra­šo i Ton­či Hu­ljić.

JO­SI­PA PAVIČIĆ: Ne pos­to­je mu­ško-žen­ska, a po­go­to­vo pri­ja­telj­stva s biv­ši­ma. To su naj­ve­će glu­pos­ti! Za­to se zo­ve biv­ši jer ni­je sa­daš­nji, ne­go net­ko tko je ne­kad tra­jao i tre­ba ga os­ta­vi­ti u proš­los­ti.

Pred­sjed­ni­ca s Iva­nom Plec­hin­ger, Do­ris Pin­čić Ro­goz­ni­com, Ni­ves Ča­no­vić i Ta­tja­nom Ju­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.