Lo­re­na, An­đa i Gi­na sa­vr­še­ne za opu­šte­no i žens­tve­no lje­to

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 23 -

Dru­gog da­na Fa­shi­on.hr Cri­use Col­lec­ti­ona, 27. lip­nja, nas­tu­pit će Zo­ran Ara­go­vić. – Kroz ci­je­lu ko­lek­ci­ju prov­la­če se pru­ge kao ne­izos­ta­van uzo­rak ljet­nih out­fi­ta, no ovo­ga pu­ta za­dr­žao sam se is­klju­či­vo na oni­ma u cr­no-bi­je­lim va­ri­jan­ta­ma te ih kom­bi­ni­rao sa ži­vim bo­ja­ma – ot­krio nam je de­ta­lje Ara­go­vić i nas­ta­vio: – Tka­ni­ne ko­je sam ko­ris­tio is­klju­či­vo su pa­muk i vi­sko­za te u ma­njem di­je­lu neo­pren, i to u bi­je­loj bo­ji. Cru­ise pri­ču upot­pu­nio sam i s ne­ko­li­ko mo­de­la ku­pa­ćih kos­ti­ma s efek­t­nim iz­re­zi­ma na ti­je­lu i ko­lo­ri­tom. Di­zaj­ner je pred­sta­vio i pr­ve fo­to­gra­fi­je ko­lek­ci­je na ko­ji­ma su tri poz­na­te da­me. – Sva­ka od njih ima svoj fak­tor i iz­ra­že­nu osob­nost. Ta­ko je sva­ka odje­ve­na u “svo­je” bo­je. Lo­re­na No­sić iz­ra­zi­to je žens­tve­na, Gi­na Vic­to­ria iz De­to­ura mla­da je bun­tov­ni­ca i, na­rav­no, An­đa Marić, pra­vi mod­ni ka­me­le­on – re­kao nam je Ara­go­vić.

Lo­re­na No­sić, An­đa Marić i Gi­na Vic­to­ria am­ba­sa­do­ri­ce su no­ve ko­lek­ci­je Bi­teMyStyle ko­ju će­mo gle­da­ti u sklo­pu Fa­shi­on.hr Cru­ise Col­lec­ti­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.