Na ob­nov­lje­nu pred­sta­vu “Ti­hi obrt” i no­vi “Folk Ac­ts” u 22.30 sa­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - (mz)

U dru­goj po­lo­vi­ci lip­nja ZKM otva­ra Noć­nu sce­nu s pred­sta­va­ma ko­je po­či­nju u 22.30 sa­ti. U uto­rak, sri­je­du i če­t­vr­tak 14., 15. i 16. lip­nja na pro­gra­mu je ob­nov­lje­na pred­sta­va “Ti­hi obrt”, autor­ski pro­jekt Bo­be Jel­či­ća. Pred­sta­va je nas­ta­la kao glu­mač­ki is­pit na Aka­de­mi­ji dram­ske umjet­nos­ti u Za­gre­bu, a od svib­nja 2014. iz­vo­di se u Za­gre­bač­kom ka­za­li­štu mla­dih. Glum­ci u pred­sta­vi – ta­da stu­den­ti – Hr­voj­ka Be­go­vić, Da­do Ćo­sić i Adri­an Pez­dirc da­nas su čla­no­vi an­sam­bla Za­gre­bač­kog ka­za­li­šta mla­dih, a uz njih glu­me i Sa­ra Sta­nić te Lu­kre­ci­ja Tu­dor. “Folk Ac­ts”, autor­ski pro­jekt Sa­še Bo­ži­ća i Pe­tre Hraš­ća­nec, na pro­gra­mu je 21., 23. i 24. lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.