In­grid Div­ko­vić pred­sta­vi­la “Knji­gu za div­lju že­nu”

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - (ri)

“Knji­ga za div­lju že­nu” auto­ri­ce In­grid Div­ko­vić pred­stav­lje­na je na vi­di­kov­cu Zagreb 360°. U emo­tiv­noj knji­žev­noj ve­če­ri i za mno­ge že­ne to­li­ko re­al­nim di­je­lo­vi­ma knji­ge uži­va­li su lju­bi­te­lji div­ljih že­na: Iva Ba­lent, Ti­ha­na Ha­ra­pin, La­na Pu­ljić, Lu­ka Gru­bi­šić, Kris­ti­na Kre­pe­la, Ma­ra Bra­toš, Et­na Ma­ar, Sa­nja Dra­ku­lić, De­an D., Mar­ti­na Pod­gor­ski, Kris­ti­na Ban­go­ura, Vla­di­mi­ra Spind­ler i Sa­nja Pi­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.