Ra­ke­ta: Odras­tao sam s Tur­ci­ma,

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

U na­ma se osje­ća ona po­zi­tiv­na ner­vo­za, svjes­ni smo da nam je ovo zad­nja pri­li­ka ove ge­ne­ra­ci­je jer već sad do­la­ze mla­đi, br­ži i bo­lji bo­vi­ma. Ono što je si­gur­no, za­la­ga­nja ne­će ne­dos­ta­ja­ti, zna­mo kak­va su oče­ki­va­nja, ali na sve to gle­dam po­zi­tiv­no. Ide­mo mi otvo­ri­ti Eu­ro po­bje­dom, on­da će bi­ti lak­še gle­da­ti na os­ta­tak tur­ni­ra – re­kao je Ra­ki­tić. Sa­svim mu je sve­jed­no na ko­ju će ga po­zi­ci­ju Ča­čić sta­vi­ti. Iz­bor­nik je ne­dav­no ka­zao da že­li Ra­ki­ti­ća iz Se­vil­le, na­ma bi bi­lo naj­dra­že da u re­pre­zen­ta­ci­ji igra Ra­ki­tić ko­ji igra svoj naj­bo­lji no­go­met. Ma­nje je bit­no je li to bi­lo u Se­vil­li ili sad u Bar­ce­lo­ni. – Ne­ka me­ne iz­bor­nik vi­di na trav­nja­ku, a gdje i što ću igra­ti, ma­nje je bit­no. U Bar­ce­lo­ni igram po­sve dru­ga­či­ju ulo­gu ne­go u Se­vil­li. Vje­ro­jat­no iz­bor­nik mis­li na onu mo­ju igru na po­zi­ci­ji po­lu­špi­ce ka­da sam bio u Se­vil­li, ali ja sam ta­mo vi­še utak­mi­ca igrao zad­njeg vez­nog – ka­zao je Ra­ki­tić. Na tri­bi­na­ma Par­ka prin­če­va bit će mu obi­telj, ali ka­že da ni­kad ma­nje pri­ja­te­lja ne do­la­zi na ve­li­ko na­tje­ca­nje. – Nit­ko ne­će u Fran­cu­sku – ka­že Ra­ki­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.