Eu­ro/

Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

S ovim is­kus­tvom ko­je imam da­nas bih s onom lop­tom u Be­ču oti­šao u kor­ner. Ali za­što se ta­mo vra­ća­ti, ide­mo ih do­bi­ti u ne­dje­lju Ivan Ra­ki­tić, pr­vak Špa­njol­ske s Bar­ce­lo­nom, pot­pu­no je kon­cen­tri­ran na ne­dje­lju i ve­li­ku utak­mi­cu pro­tiv Tur­ske na po­čet­ku Eura. Sa svo­jim klup­skim ko­le­gom Ar­dom Tu­ra­nom ču­je se go­to­vo sva­kod­nev­no. Ar­da je vi­še pu­ta po­no­vio da mu je Ivan po­put bra­ta. No sve do ovog tjed­na. Sa­da se vi­še ne ču­ju, svat­ko je u svom fil­mu pri­je dvo­bo­ja. Ot­krio je Ra­ke­ta da mu je naj­bo­lji pri­ja­telj bio Tur­čin. – Znao sam ne­ke iz­ra­ze pa smo se, ka­da je on do­šao u Bar­ce­lo­nu, zbli­ži­li. Zna­li smo se i ot­pri­je, pu­no smo se pu­ta su­če­li­li na te­re­nu. I sa­da smo raz­go­va­ra­li o ovoj na­šoj utak­mi­ci, ša­li­li se... Ne, ni­smo se ok­la­di­li – ka­že Ra­ki­tić. Što se ti­če Be­ča, Ra­ki­tić još jed­nom pod­v­la­či da se na tu utak­mi­cu ne že­li vra­ća­ti.

Imam jed­nog su­per pri­ja­te­lja Tur­či­na iz Švi­car­ske. Ze­za­mo se, ali ni­smo se kla­di­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.