Uto­rak 7. lip­nja Ći­rin duh igre ili Ma­mi­ćev zlo­duh kri­mi­na­la?

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Je­dva če­kam Hr­vat­sku na no­go­met­nom Eu­ru i za­bav­ljam se svi­me što se o to­me go­vo­ri i pi­še. Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pri­mi­la je re­pre­zen­ta­tiv­ce i, ne znam za­što, me­đu os­ta­lim im rek­la ka­ko “Hr­vat­ska pro­la­zi kroz tur­bu­lent­no raz­dob­lje i kroz raš­čiš­ća­va­nje ne­kih stva­ri na po­li­tič­koj sce­ni”. Če­mu no­go­me­ta­še op­te­re­ći­va­ti tim obes­hra­bru­ju­ćim ri­je­či­ma, ne­čim s či­me oni ne­ma­ju ve­ze, i do­vo­di­ti ih u kon­tekst s po­li­ti­ča­ri­ma prem­da su nas va­tre­ni to­li­ko pu­ta ra­zve­se­li­li baš nji­ma na­su­prot? Uos­ta­lom, ima­ju do­volj­no tur­bu­len­ci­ja u vlas­ti­toj or­ga­ni­za­ci­ji, u HNS-u, či­ji je pot­pred­sjed­nik Zdrav­ko Ma­mić op­tu­žen za pri­sva­ja­nje de­se­ta­ka mi­li­ju­na ku­na, što do­ti­če i ne­ke igra­če, a ma­nje ili vi­še otvo­re­no se go­vo­ri­lo i pi­sa­lo ka­ko je na­met­nuo i iz­bor­ni­ka Ča­či­ća ko­jeg nit­ko ni­je že­lio i ka­ko zbog tr­go­va­nja igra­či­ma uve­li­ke utje­če na sas­tav re­pre­zen­ta­ci­je. Idu­ćih će­mo tje­da­na vi­dje­ti ho­će li ta pri­va­ti­za­ci­ja ugu­ši­ti naj­ta­len­ti­ra­ni­ji na­ra­štaj ko­ji smo do­sad ima­li ili će se od­ne­kud u re­pre­zen­ta­ci­ju pro­kri­jum­ča­ri­ti duh i za­nos s kak­vim je Hr­vat­ska 1998. go­di­ne uz­le­tje­la do europ­skih vi­so­va. Gru­bo je re­ći, ali Eu­ro će po­ka­za­ti što je ja­če: Ći­rin duh igre ili Ma­mi­ćev zlo­duh kri­mi­na­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.