Po­ne­dje­ljak 6. lip­nja Šek­so­va te­ži­na opa­ki­ja od Sti­ero­ve i Plen­ko­vi­će­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Či­tam da­nas u jed­nim no­vi­na­ma ka­ko se u HDZ-u “for­mi­ra sku­pi­na ko­ja će kri­ti­zi­ra­ti vod­stvo”. Su­ge­ri­ra se da bi je mo­gli vo­di­ti euro­par­la­men­tar­ci An­drej Plen­ko­vić i Da­vor Sti­er. Ali oni vje­ro­jat­no u svo­jim am­bi­ci­ja­ma ne­ma­ju pro­fe­si­onal­no pre­uzi­ma­nje stran­ke pa Ka­ra­mar­ko i dru­gi pre­ten­den­ti na pri­jes­to­lje mo­gu bi­ti mir­ni. Jer te­ško je za­mis­li­ti da bi se iz Bruxel­le­sa htje­li pre­se­li­ti u Zagreb i ta­ko ne­ko­li­ko idu­ćih go­di­na umjes­to se­dam­de­se­tak ti­su­ća ku­na mje­seč­no u Eu­rop­skom par­la­men­tu pri­ma­ti če­ti­ri ili pet pu­ta ma­nje u HDZ-u. No ta­ko­đer da­nas Vla­di­mir Šeks je iz­ja­vio ka­ko bi bi­lo “u naj­ve­ćem na­ci­onal­nom in­te­re­su da Ka­ra­mar­ko od­stu­pi”. Za raz­li­ku od Sti­era i Plen­ko­vi­ća, Šeks ne­ma ni­kak­vu duž­nost ni u stranci ni u vlas­ti, ne­ma po­li­tič­ke bu­duć­nos­ti, po mje­ri­li­ma po­li­tič­ke mo­ći on ne pos­to­ji, vi­še je duh proš­los­ti ne­go stvar­nost, ali ima vr­lo ve­li­ku sim­bo­lič­nu te­ži­nu. Osim to­ga, prem­da je uz us­po­ne imao i pa­do­ve, uz sa­vez­niš­tvo s naj­bo­ljim i sa­vez­niš­tvo s naj­go­rim ka­drom u stranci, Šeks je, za raz­li­ku od lu­ta­ju­ćeg Ka­ra­mar­ka, vi­še od če­t­vrt sto­lje­ća pos­to­ja­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.