Ne­dje­lja 5. lip­nja Me­sić zna ka­ko je po­su­đi­va­la nje­go­va že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Da­nas je u “Ne­dje­ljom u dva” Alek­san­dar Stan­ko­vić pod­sje­tio Sti­pu Me­si­ća na nje­go­vu iz­ja­vu u vri­je­me ra­ta da Sr­bi iz Hr­vat­ske mo­gu od­ni­je­ti sa­mo ono­li­ko zem­lje ko­li­ko su je do­ni­je­li na opan­ci­ma. Prem­da mu je Me­sić op­šir­no objas­nio za­što je to re­kao, op­tu­žio ga je da je to bi­lo na­ci­ona­lis­tič­ko do­li­je­va­nje ulja na va­tru, na što je Me­sić uz­vra­tio da baš i ni­je jer su na ces­ta­ma već bi­li bal­va­ni. Ni­je bi­lo to­li­ko nes­lo­ge oko Ka­ra­mar­ka ko­ji je, re­če Me­sić, mo­rao zna­ti što mu že­na ra­di i odak­le no­vac ko­ji do­la­zi u ku­ću. Mo­gao se ugle­da­ti upra­vo u Me­si­ća, ko­ji zna odak­le sva­ka li­pa u nje­go­voj obi­te­lji. Pri­je pet-šest go­di­na ku­pio je dva sta­na, ga­ra­že i zem­lji­šte na idi­lič­nim obron­ci­ma Me­dved­ni­ce za mi­li­ju­ne ko­ji uve­li­ke nad­ma­šu­ju nje­go­ve pri­ho­de i za­ra­de Ka­ra­mar­ko­ve že­ne. Ali dok je ona “iz­daj­nič­ki” ra­di­la za MOL-ova lo­bis­ta Pe­tro­vi­ća, Me­sić je tvr­dio da su no­vac za sta­no­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.