Fes­ti­val ko­ji mi­je­nja li­ce jed­nog kvar­ta da­ju­ći mu no­ve sa­dr­ža­je

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

U pros­to­ru Cro­ati­an De­sig­ner Su­per­sto­rea u Mar­ti­će­voj uli­ci pred­stav­lje­no je pr­vo iz­da­nje Zagreb De­sign Dis­trict fes­ti­va­la. Upra­vo ova, jed­na od naj­poz­na­ti­jih za­gre­bač­kih uli­ca bit će okos­ni­ca fes­ti­va­la je­dins­tve­nog kon­cep­ta, po­sve no­vog u na­šoj sre­di­ni. Cilj fes­ti­va­la, ko­ji će tra­ja­ti od 16. do 19. lip­nja, jest oku­pi­ti naj­ši­ri krug gle­da­telj­stva, a ne sa­mo za­ljub­lje­ni­ke u ar­hi­tek­tu­ru i di­zajn, na raz­na do­ga­đa­nja u Mar­ti­će­voj i okol­nim uli­ca­ma. Ira Payer, kre­ativ­na di­rek­to­ri­ca fes­ti­va­la, na pred­stav­lja­nju je ot­kri­la dio pro­gra­ma, ko­ji će, osim iz­lož­bi, sa­dr­ža­va­ti i umjet­nič­ke i di­zaj­ner­ske ins­ta­la­ci­je, ze­le­ne oaze, ra­di­oni­ce, pre­da­va­nja, glaz­be­ne do­ga­đa­je i per­for­man­se. Ide­ja za fes­ti­val bi­la je po­tak­nu­ta broj­nim za­nim­lji­vim sa­dr­ža­ji­ma ko­ji pos­to­je u tom kvar­tu te su bi­li pre­poz­na­ti kao po­ten­ci­jal ko­ji će da­ti im­puls no­vom va­lu ra­zvo­ja. – Fes­ti­val će se odvi­ja­ti na ne­uobi­ča­je­nim lo­ka­ci­ja­ma u jav­nom pros­to­ru. Ta­ko će oži­vje­ti broj­ni iz­lo­zi, na­pu­šte­na dvo­ri­šta, par­ko­vi, ga­le­ri­je, uli­ce, pa čak i po­ko­ji krov – is­tak­nu­la je Payer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.