Ne­čuj­ni rad, čist zrak, da­ljin­sko uprav­lja­nje...

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih Da­iki­no­vih mo­de­la kli­ma­ure­đa­ja je Emu­ra II., pro­jek­ti­ran u Eu­ro­pi i za europ­sko tr­ži­šte. Sva­kom no­vom ge­ne­ra­ci­jom do­no­si još ve­ću funk­ci­onal­nost, a zbog svo­je es­te­ti­ke je 2014. na­gra­đe­na ugled­nom Red­dot na­gra­dom za di­zajn. Ra­zi­na bu­ke joj je sa­mo 19 dB, ima ši­ro­ko rad­no po­dru­čje -10 do 46 °C za hla­đe­nje i -15 do 20 °C za gri­ja­nje, A+++ je ener­get­skog raz­re­da, a njo­me se jed­nos­tav­no ru­ku­je da­ljin­skim uprav­lja­čem. Do­la­zi u sre­br­noj, an­tra­cit i mat bi­je­loj bo­ji. Ima 3D sus­tav is­tru­ja­va­nja zra­ka ko­ji kom­bi­ni­ra auto­mat­sko oko­mi­to i vo­do­rav­no po­mi­ca­nje la­me­la, či­me pos­ti­že rav­no­mjer­nu ras­po­dje­lu zra­ka u ci­je­loj pros­to­ri­ji. Us­to, so­fis­ti­ci­ra­ni fo­to­ka­ta­li­tič­ki fil­tar za zrak od ti­ta­nij apa­ti­ta od­stra­nju­je čes­ti­ce pra­ši­ne iz zra­ka i ras­tva­ra ne­ugod­ne mi­ri­se te ogra­ni­ča­va raz­m­no­ža­va­nje bak­te­ri­ja, vi­ru­sa i mi­kro­or­ga­ni­za­ma. Ta­ko­đer, spre­ča­va pre­gri­ja­va­nje ili pot­hla­đi­va­nje ti­je­kom no­ći. Ako je uklju­čen taj­mer, je­di­ni­ca auto­mat­ski pos­tav­lja tem­pe­ra­tu­ru vi­šu za 0,5°C pri hla­đe­nju i ni­žu za 2°C pri gri­ja­nju. Mo­že se po­ve­za­ti s mo­bil­nim ure­đa­jem ta­ko da se tem­pe­ra­tu­ra mo­že pro­gra­mi­ra­ti s bi­lo ko­jeg mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.