Pli­va­nje i ski­ja­nje obvez­no, i glaz­be­na ško­la – bes­plat­na

Vecernji list - Hrvatska - - Politički magazin Obzor -

Ai­da je sa su­pru­gom i 10-go­diš­njim si­nom la­ni hr­vat­ski dom za­mi­je­ni­la bri­sel­skim. Dje­čak ide u ško­lu na fran­cu­skom je­zi­ku, a ni­zo­zem­ski uči kao dru­gi je­zik. Od­lič­no se pri­la­go­dio i ve­seo ide u ško­lu i vra­ća se ku­ći. Os­nov­na ško­la tra­je do VI. raz­re­da, a nas­ta­va do 1. sr­p­nja, no kroz go­di­nu ima­ju tje­dan da­na praz­ni­ka u stu­de­nom, dva tjed­na za Bo­žić, tje­dan u ve­lja­či, dva tjed­na za Us­krs. Nas­ta­va s pa­uza­ma, ka­že Ai­da, tra­je od 8.30 do 15.25 sa­ti, osim sri­je­de ka­da za­vr­ša­va u 11 sa­ti. Pos­li­je ško­le dje­ca mo­gu os­ta­ti u ško­li na ču­va­nju do 18 sa­ti. Sim­bo­lič­no se na­pla­ću­je uče­nje i ču­va­nje dje­ce na­kon ško­le kao i ru­čak i od­la­zak na pli­va­nje. Od­las­ci na mo­re u IV. raz­re­du i na ski­ja­nje u V. obvez­ni su, a ako ih ro­di­telj ne mo­že pla­ti­ti, ško­la po­ma­že. Dje­ca se ne ocje­nju­ju, ne­go se bi­lje­že bo­do­vi na tes­to­vi­ma, a na kra­ju I. po­lu­go­di­šta, za Us­krs i na kra­ju go­di­ne dje­ca do­bi­ju opis­nu ocje­nu s osob­nom po­ru­kom uči­te­lja. Nji­hov sin ide i u glaz­be­nu ško­lu ko­ja je do 12. go­di­ne bes­plat­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.