Sve­će­ni­ci zas­tra­šu­ju i ko­ris­te do­bre lju­de da ih ot­mu do­bru i os­tva­re kon­tro­lu

Ka­ko će­te se, re­ci­mo, odu­pri­je­ti Mon­san­tu? Ni­ka­ko. Na­ume li stvar­no do­ći, va­ša Vla­da dat će im vje­ro­jat­no sve što že­le i to će uni­šti­ti va­šu zem­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Politički magazin Obzor - (ao) Ar­sen Ore­mo­vić ar­sen.ore­mo­vic@ve­cer­nji.net

Chips & Vi­de­oclips, Let 3, TBF te Psi­ho­mo­do pop ko­ji nas­tu­pa u za­vr­š­noj ve­če­ri 23. sr­p­nja. Osim kon­ce­ra­ta, pro­gram sa­dr­ži iz­lož­bu Div­lji za­pad – Po­vi­jest neo­avan­gar­de Wro­clawa, pred­stav­lja umjet­nič­ka dje­la, fil­mo­ve, do­ku­men­tar­ne fo­to­gra­fi­je, pred­me­te i zvuč­ne za­pi­se iz po­dru­čja vi­zu­al­nih umjet­nos­ti, ar­hi­tek­tu­re, ur­ba­niz­ma, ka­za­li­šta, fil­ma, di­zaj­na, ali i iz sva­kod­nev­nog ži­vo­ta u Wrocławu od 1960-ih do da­naš­njih da­na. Na pro­gra­mu su i naj­bo­lji europ­ski fil­mo­vi se­zo­ne MSU-ova ki­no­pro­gra­ma Me­tro­po­lis.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.