Tre­će Lje­to na krov­noj te­ra­si Mu­ze­ja su­vre­me­ne umje­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički magazin Obzor -

Pro­gram

I ove go­di­ne, tre­ći put, Mu­zej su­vre­me­ne umjet­nos­ti po­kre­će pro­gram poz­nat kao “Lje­to u MSU” ko­ji se odr­ža­va na krov­noj te­ra­si zgra­de. Ovo­go­diš­nje “Lje­to” po­či­nje u če­t­vr­tak 16. lip­nja kon­cer­tom polj­skog un­der­gro­und sas­ta­va Kor­mo­rany. Za nas­tup ben­da ak­tiv­nog još od 1980-ih ne­će bi­ti po­treb­no ku­pi­ti ulaz­ni­cu; je­di­no za ovaj kon­cert jer, pre­ma ri­je­či­ma or­ga­ni­za­to­ra, “bend do­la­zi iz mir­ni­jeg i so­li­dar­ni­jeg vre­me­na”. Ujed­no je to je­di­ni kon­cert ko­ji ne­će bi­ti odr­žan u su­bo­tu, kao što je slu­čaj s nas­tu­pi­ma gru­pa Pa­vel (25. 6.), Pips,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.