Šeks: Ne ru­šim ja Ka­ra­mar­ka, on ru­ši sa­mo­ga se­be. Tre­bao je od­mah od­stu­pi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Stra­te­ški je cilj HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je iz­bje­ći iz­bo­re i opo­ziv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ka­ra­mar­ka

Vla­di­mir Šeks re­kao je ju­čer ka­ko od­lu­ka Pred­sjed­niš­tva stran­ke da za man­da­ta­ra pred­lo­ži mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća po­ka­zu­je da će HDZ idu­ći tje­dan u Sa­bo­ru ići na ru­še­nje pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. – Us­pjeh no­ve Vla­de, u ko­joj ne bi bi­lo Mos­ta i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Bo­že Pe­tro­va te pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i čel­ni­ka HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ovi­si o nje­zi­nu ka­rak­te­ru, ho­će li ima­ti pot­po­ru struč­ne i po­li­tič­ke jav­nos­ti, ho­će li na mjes­ta mi­nis­ta­ra iz Mos­ta do­ći kom­pe­tent­ne i ugled­ne oso­be te ho­će li do­bi­ti pot­po­ru u Sa­bo­ru – re­kao je Šeks u emi­si­ji Hr­vat­skog ra­di­ja “In­ter­v­ju tjed­na”. Oci­je­nio je ka­ko je stra­te­ški cilj HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je iz­bje­ći par­la­men­tar­ne iz­bo­re i opo­ziv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ka­ra­mar­ka, pri če­mu je tak­tič­ki cilj pre­mi­je­ru iz­gla­sa­ti ne­po­vje­re­nje. Šeks je ka­zao i da on ne ru­ši Ka­ra­mar­ka, već da je Ka­ra­mar­ko ru­šio sa­mog se­be: – Tre­bao je od­stu­pi­ti na po­čet­ku po­li­tič­ke kri­ze jer bi to bio dr­žav­nič­ki po- tez. Šeks dr­ži da ako pres­la­gi­va­nje Vla­de us­pi­je, a Ka­ra­mar­ko se “pre­se­li” u Sa­bor te Sa­bor i Vla­da bu­du us­pješ­no funk­ci­oni­ra­li – ne­će bi­ti pro­ble­ma da Ka­ra­mar­ko os­ta­ne šef HDZ-a. No, do­đe li do lo­ma u no­voj Vla­di, pos­ta­vit će se i pi­ta­nje nje­go­ve po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.