Obja­vi­li do­ra­đe­ne ku­ri­ku­lu­me, no u Mi­nis­tar­stvu ni­su baš za­do­volj­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Eks­pert­na rad­na sku­pi­na obja­vi­la je ne­ko­li­ko pred­met­nih i me­đu­pred­met­nih ku­ri­ku­lu­ma

Eks­pert­na rad­na sku­pi­na za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu obja­vi­la je na svo­jim web- stra­ni­ca­ma no­ve, do­ra­đe­ne ver­zi­je pred­lo­že­nih pred­met­nih ku­ri­ku­lu­ma za in­for­ma­ti­ku, glaz­be­ni, ma­te­ma­ti­ku, en­gle­ski, li­kov­ni, nje­mač­ki, ge­ogra­fi­ju, pri­ro­du i bi­olo­gi­ju. Objav­lje­no je ta­ko­đer i ne­ko­li­ko ku­ri­ku­lu­ma za me­đu­pred­met­ne te­me – uči­ti ka­ko uči­ti, gra­đan­ski od­goj i obra­zo­va­nje, odr­ži­vi ra­zvoj i upo­ra­bu in­for­ma­cij­sko-ko­mu­ni­ka­cij­skih tehnologija. Objav­lje­ni su ta­ko­đer i od- go­vo­ri na pri­mjed­be iz struč­ne ras­pra­ve ko­ja je za­vr­še­na 1. svib­nja. Do­ra­đe­ne ina­či­ce eks­pert­na rad­na sku­pi­na ra­ni­je je dos­ta­vi­la Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja, no u Mi­nis­tar­stvu ni­su za­do­volj­ni onim što su do­bi­li. – Iz tih ina­či­ca ko­je su nam dos­ta­vi­li ni­je vid­lji­vo što je u pred­lo­že­nim ku­ri­ku­lu­mi­ma no­vo jer ni­je, ka­ko je bi­lo do­go­vo­re­no, oz­na­če­no po­seb­nom bo­jom. Zbog to­ga kas­ni­mo s obja­vom do­ra­đe­nih ina­či­ca ku­ri­ku­lu­ma, a kas­ni­mo i s po­čet­kom jav­ne ras­pra­ve – ka­žu nam u Mi­nis­tar­stvu obra­zo­va­nja. Za­nim­lji­vo je da ku­ri­ku­lum hr­vat­skog do ju­čer ni­je bio objav­ljen iako od čla­ni­ce rad­ne sku­pi­ne za hr­vat­ski Ani­te Šo­jat doz­na­je­mo da su one na­pra­vi­le sve što je tre­ba­lo te lek­to­ri­ran i ure­đen pri­jed­log spre­man za obja­vu pos­la­le eks­pert­noj rad­noj sku­pi­ni ko­ja ga je tre­ba­la pros­li­je­di­ti Mi­nis­tar­stvu. – Ni­je nam sti­gao. No­vi do­ku­ment če­ka­mo – od­go­va­ra­ju iz Mi­nis­tar­stva i naj­av­lju­ju da bi jav­na ras­pra­va mo­gla po­če­ti sre­di­nom mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.