Ma­co­la du­žan HAC-u, ali ih tu­ži za 20 mi­li­ju­na kn

Če­ti­ri ko­ris­ni­ka obje­ka­ta na auto­ces­ta­ma HAC-u su ukup­no duž­na 3,2 mi­li­ju­na ku­na plus ka­ma­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Spor­ni most, ka­že Ma­co­la, sa­gra­đen je na­po­kon proš­le go­di­ne, no ni­je za­do­vo­ljan kva­li­te­tom nje­go­ve iz­ved­be te tvr­di da lju­di čes­to pa­da­ju

Hr­vat­ske auto­ces­te ima­ju ukup­no 86 od­mo­ri­šta, a za ko­ri­šte­nje zem­lji­šta i/ili obje­ka­ta na nji­ma ima­ju tre­nu­tač­no 47 va­že­ćih ugo­vo­ra. Od to­ga je 36 ugo­vo­ra za ben­zin­ske pos­ta­je, a 11 ugo­vo­ra za ugos­ti­telj­sko-smje­štaj­ne objek­te. No pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li iz HAC-a, ne pod­mi­ru­ju ured­no svi ko­ris­ni­ci svo­je ugo­vor­ne obve­ze. U HAC-u ta­ko ka­žu da im če­ti­ri ugo­vo­re­na ko­ris­ni­ka, sa sta­njem od kra­ja trav­nja ove go­di­ne, du­gu­ju oko 3,2 mi­li­ju­na ku­na. Taj se iz­nos s obra­ču­na­tim za­tez­nim kamatama pe­nje na 3,8 mi­li­ju­na ku­na.

Sk­li­ska pod­lo­ga na mos­tu

A je­dan od tih ko­ji ne pla­ća­ju na vri­je­me nak­na­de HAC-u i poz­na­ti je ugos­ti­telj Ma­co­la, či­ji dug za ugos­ti­telj­sko- smje­štaj­ni objekt na od­mo­ri­štu Zir na Dal­ma­ti­ni od ko­lo­vo­za 2015. go­di­ne iz­no­si 611.000 ku­na. To­me tre­ba pri­do­da­ti i za­tez­ne ka­ma­te. Želj­ko Ore­ško­vić Ma­co­la priz­na­je da, ka­ko ka­že, ma­lo kas­ni s pla­ća-

Po­dig­nuo tuž­bu Ma­co­la na­vo­di da HAC se­dam go­di­na ni­je sa­gra­dio taj most iako je bio obve­zan to uči­ni­ti pre­ma ugo­vo­ru ko­ji su sklo­pi­li 2007. go­di­ne pa ih je tu­žio zbog iz­gub­lje­ne do­bi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.