Er­doğa­na iz­os­ta­vi­li s Ali­je­va spro­vo­da

Tur­ski pred­sjed­nik “is­pao” iz pro­gra­ma i ni­je mo­gao dr­ža­ti go­vor pa se vra­tio ku­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Re­ce­pu Tayyi­pu Er­doğan ni­su do­zvo­li­li ni da na li­jes Mu­ham­ma­da Ali­ja pos­ta­vi ko­mad ki­sve, tka­ni­ne s Cr­nog ka­me­na

Tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­doğan ne­pla­ni­ra­no je skra­tio po­sjet SAD-u gdje je tre­bao na­zo­či­ti spro­vo­du bok­sač­ke le­gen­de Mu­ham­me­da Ali­ja zbog ne­su­gla­si­ca s or­ga­ni­za­to­ri­ma. Ka­ko jav­lja tur­ska agen­ci­ja Doğan, kri­tič­na pre­ma tur­skom pred­sjed­ni­ku, Er­do­ga­nu ni­su do­zvo­li­li da na sa­mom spro­vo­du odr­ži go­vor jer “ni­je bi­lo mjes­ta u pro­gra­mu”.

Ne­ma po­li­ti­ke

Er­doğan je po­seb­no ot­pu­to­vao u Lo­uisvil­le u Ken­tuc­kyju ka­ko bi se opros­tio od Ali­ja ko­je­ga štu­je kao mus­li­ma­na i bor­ca za ljud­ska pra­va. Na­zo­čio je vjer­skoj ce­re­mo­ni­ji u če­t­vr­tak, no umjes­to da u pe­tak, uz bok svjet­skih li­de­ra bu­de na sa­mom spro­vo­du, vra­tio se ku­ći. Ka­ko doz­na­ju me­di­ji, Er­doğan i jor­dan­ski kralj Ab­dul­lah II. po pro­gra­mu su tre­ba­li go­vo­ri­ti na spro­vo­du, no ipak su ih iz­os­ta­vi­li jer je pro­gram “bio pre­dug”. – Nit­ko od stra­nih po­li­ti­ča­ra ne dr­ži go­vo­re – ka­zao je glas­no­go­vor­nik obi­te­lji po­koj­nog bok­sa­ča. Na taj se na­čin že­lje­lo iz­bje­ći po­ten­ci­jal­ne su­ko­be, po­se­bi­ce na­kon što je objav­lje­no da na spro­vod do­laz i Mu­ham­med Gülen, Er­doğa­nov ne­ka­daš­nji men­tor, a sa­da po­li­tič­ki i ide­olo­ški pro­tiv­nik. No agen­ci­ja Doğan ot­kri­va i da or­ga­ni­za­to­ri - obi­telj i grad - ni­su do­pus­ti­li tur­skom pred­sjed­ni­ku da na li­jes Mu­ham­ma­da Ali­ja pos­ta­vi ko­mad ki­sve – cr­ne tka­ni­ne ko­jom se pre­kri­va ka­aba – Cr­ni ka­men, ko­ji po is­lam­skom vje­ro­va­nju po­tje­če iz dže­ne­ta (raj), cilj mus­li­man­skih vjer­ni­ka ko­ji po vje­ro­va­nju ba­rem jed­nom u ži­vo­tu tre­ba­ju oba­vi­ti ho­do­čaš­će u Me­ku. Er­doğan i kle­rik Agen­ci­ju za vjer­ska pi­ta­nje Meh­met Gor­mez ta­ko­đer su na spro­vo­du že­lje­li či­ta­ti iz Ku­ra­na, ali im ni to ni­su do­zvo­li­li.

Oba­mi­ne kri­ti­ke

I dok i tur­ski list Hür­riyet go­vo­ri o još jed­nom su­ko­bu – onom iz­me­đu Er­doğa­no­va osi­gu­ra­nja i age­na­ta ame­rič­ke taj­ne služ­be. S dru­ge stra­ne, tur­ske dr­žav­ne agen­ci­je opo­vr­ga­va­ju da je u SAD-u bi­lo pro­ble­ma te ijav­lja­ju ka­ko je Er­doğan oti­šao ku­ći “jer je vjer­ski dio bio za­vr­šen”. Tur­ski je pred­sjed­nik već dru­gi put u krat­ko vri­je­me iz SAD-a ot­pu­to­vao lju­tit, ko­men­ti­ra­ju ana­li­ti­ča­ri. Kra­jem ožuj­ka ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma od­bio je po­nu­du da se su­sret­ne s Er­doğa­nom ti­je­kom nje­go­va po­sje­ta SAD-u. Što­vi­še, Oba­ma je ta­da kri­ti­zi­rao “me­dij­ske nes­lo­bo­de i ugro­ža­va­nje de­mo­kra­ci­je” te na­pa­de na Kur­de. Er­doğan je na­po­s­ljet­ku, umjes­to su­sre­ta li­de­ra dvi­ju dr­ža­va NATO-a, “us­pio” do­bi­ti sa­mo ne­for­mal­ni sas­ta­nak na mar­gi­na­ma sum­mi­ta o nuk­le­ar­noj si­gur­nos­ti.

Me­di­ji na­vo­de da se Er­doğa­no­vo osi­gu­ra­nje su­ko­bi­lo s agen­ti­ma taj­ne služ­be SAD-a

REUTERS

Vjer­ski obred Tur­ski je pred­sjed­nik (u sre­di­ni) na­zo­čio vjer­skom obre­du u če­t­vr­tak u Lo­uisvil­leu, a on­da se vra­tio ku­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.