Rat će se br­zo okon­ča­ti pod pri­ti­skom svjet­skih si­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon po­ra­za te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve u Ira­ku i Si­ri­ji te Li­bi­ji rat će ipak tra­ja­ti još ne­ko vri­je­me. Me­đu­tim, mo­žda nes­ta­nak ISIL-a, ko­ji ni­ko­ga ne priz­na­je i ima za cilj sa­mo ubi­ja­nje i na­si­lje, ipak bu­de pret­pos­tav­ka da se svjet­ske si­le, SAD i Ru­si­ja, do­go­vo­re o plat­for­mi ko­jom bi iz­vr­ši­le pri­ti­ske na za­ra­će­ne stra­ne, si­rij­ski re­žim i opor­bu, da sjed­nu za stol i pos­tig­nu ko­nač­ni do­go­vor o za­us­tav­lja­nju kr­vo­pro­li­ća u Si­ri­ji. Is­ti mo­del bio bi rje­še­nje i za Li­bi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.