Bu­de li Ma­rić pre­mi­jer, i on će ubr­zo pos­ta­ti no­vi Ore­ško­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ore­ško­vić ne mo­že bi­ti vi­še pre­mi­jer jer ne­ma iz­bor­nog le­gi­ti­mi­te­ta, nes­tra­nač­ki je i ni­je po­li­ti­čar. Ali za­to mo­že bi­ti Zdrav­ko Ma­rić ko­ji jed­na­ko ne­ma iz­bor­nog le­gi­ti­mi­te­ta, ni­je u HDZ-u i ni­je po­li­ti­čar!? Ta­ko su u Ka­ra­mar­ko­vu HDZ-u ge­ni­jal­no za­mis­li­li obraz­lo­ži­ti hr­vat­skoj jav­nos­ti raz­log za­što Ore­ško­vić mo­ra oti­ći i za­što na nje­go­vo mjes­to mo­ra do­ći Ma­rić. Ne­vje­ro­jat­no ko­li­ka je umiš­lje­nost na­ših po­li­ti­ča­ra ka­da mis­le da je hr­vat­ska jav­nost ma­lo­um­na. Pa on­da da­ju ne­in­te­li­gent­na obraz­lo­že­nja o to­me za­što bi mak­nu­li ka­nad­skog Hr­va­ta iz Ban­skih dvo­ra. Pa ka­žu da je pro­pao eks­pe­ri­ment “mi­je­ša­nja teh­nič­ke i po­li­tič­ke Vla­de”. Par da­na pri­je no što je HDZ za­klju­čio da je Ma­rić taj “su­per­men” ko­ji će pre­uze­ti Vla­du, šef stran­ke To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ka­zao je: “Vi­di­mo da je taj ter­min stručni pre­mi­jer vr­lo upi­tan. Mis­lim da pre­mi­jer mo­ra bi­ti po­li­ti­čar.” Ma­rić je, ka­žu, sim­pa­ti­čan i stru­čan mo­mak, no nje­gov tre­nu­tač­ni do­seg i jest da bu­de mi­nis­tar fi­nan­ci­ja. Do­šao je iz Agro­ko­ra, gdje je bio iz­vr­š­ni di­rek­tor i, ka­da bi do­is­ta pos­tao pre­mi­jer, bio bi s 39 go­di­na i naj­mla­đi hr­vat­ski pre­mi­jer u po­vi­jes­ti. Sa­da taj re­kord dr­ži Va­len­tić ko­je­mu su bi­le 43 go­di­ne. Mi­la­no­vić je to bio u 45., a Tim je pos­tao pre­mi­jer u 50. U Ma­ri­će­vim go­di­na­ma (39) Ka­na­đa­nin Tim već je bio pot­pred­sjed­nik za fi­nan­ci­je Te­ve i glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor No­vop­har­ma. Dak­le, po­ne­što ja­ča po­zi­ci­ja ne­go Ma­ri­će­va u Agro­ko­ru. I ovu je od­lu­ku, kao i ve­ći­nu dru­gih Ka­ra­mar­ko do­nio u pros­to­ri­ma za­gre­bač­kog ho­te­la She­ra­ton, gdje sa­da sas­tav­lja i no­vu Vla­du. Ka­ra­mar­ko, dak­le, nas­tav­lja so­li­ra­nje i do­vo­di vrh HDZ-a pred svr­šen čin. Ta tak­ti­ka iz­bje­ga­va­nja ins­ti­tu­ci­ja, Vla­de i stra­nač­kog vr­ha oči­to mu se do­pa­la te je iz­mis­lio i “te­le­fon­sku sjed­ni­cu” Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, na ko­joj je on­da od­lu­če­no o Ma­ri­ću. Vje­ro­jat­no šef HDZ-a pla­ni­ra i ubu­du­će ta­ko do­no­si­ti važ­ne od­lu­ke. Ka­da se to ne bi či­ni­lo opas­nim za de­mo­kra­ci­ju u RH, mo­gli bi­smo bi­ti du­ho­vi­ti i ša­li­ti se da Ka­ra­mar­kov po­li­tič­ki ura­dak već na­li­ku­je na per­ma­nent­nu rek­la­mu za do­tič­ni ho­tel. Ta “ile­ga­la” u She­ra­to­nu kao da go­vo­ri da je šef HDZ-a i dr­ža­vu za­mis­lio kao ve­li­ku taj­nu službu. Gdje je on na če­lu služ­be, a Vla­da i HDZ su tek ogran­ci služ­be. Ko­le­gi­ji se odr­ža­va­ju u She­ra­to­nu, a on­da se odan­de hr­vat­skom pu­ku pu­šta bi­je­li ili cr­ni dim. Prem­da je to li­jep ho­tel, u po­li­tič­kom smis­lu ov­dje je ri­ječ o vo­đe­nju “bir­ti­ja­ške” po­li­ti­ke. I za to vi­še ne tre­ba kri­vi­ti Ka­ra­mar- Piše: DA­VOR IVAN­KO­VIĆ ka. On si ne mo­že po­mo­ći, ta­ko je na­učio, ta­ko mis­li da tre­ba či­ni­ti. Pro­blem je u HDZ-u. U ko­je­mu i da­lje, go­to­vo bez po­go­vo­ra “le­ga­li­zi­ra­ju” Ka­ra­mar­ko­va so­li­ra­nja. Mo­gu me­di­ji pi­sa­ti ne­pres­tan­ce o nje­go­vim po­li­tič­kim nes­taš­lu­ci­ma, mo­že se na nje­ga li­je­pi­ti afe­ra za afe­rom, mo­gu ga pro­ga­nja­ti Most i SDP za­jed­no – od sve­ga to­ga sla­ba vaj­da. Je­di­ni tko mo­že ri­je­ši­ti pro­blem s Ka­ra­mar­kom jest sam HDZ. Ako uop­će vi­de da pro­blem pos­to­ji. I da bi im šef mo­gao do kra­ja des­tru­ira­ti bu­duć­nost stran­ke. No, bez ob­zi­ra na to, uz­mi­mo da će Ma­rić pos­ta­ti pre­mi­jer. I on­da će mu do­ći (iz She­ra­to­na) na­log da, pri­mje­ri­ce, uki­ne ar­bi­tra­žu InaMOL i smi­je­ni rav­na­te­lja SOA-e. I on­da će, što, Ma­rić to bjan­ko pot­pi­sa­ti? U Ka­ra­mar­ko­vu HDZ-u ni­ka­ko ne shva­ća­ju da ne­ma oz­bilj­nog pre­mi­je­ra ko­ji će bi­ti dra­go­volj­na lut­ka, pot­pi­si­va­ti od­lu­ke ko­je ni­su nje­go­ve i on­da za njih od­go­va­ra­ti!? Uos­ta­lom, to su već pro­ba­li s Ti­mom. Mis­le da će Ma­rić bi­ti druk­či­ji? Ne­će, jer će i on kao pre­mi­jer tra­ži­ti svo­je ov­las­ti. I on će pos­ta­ti “Ore­ško­vić”. Vi­še je, me­đu­tim, onih ko­ji i ne vje­ru­ju u us­pjeh sce­na­ri­ja s Ma­ri­ćem, ne­go im je vje­ro­jat­ni­je da će na kra­ju Ka­ra­mar­ku za pre­mi­je­ra us­pje­ti pos­ta­vi­ti – Mi­la­no­vi­ća.

U HDZ-u ni­ka­ko ne shva­ća­ju da ne­ma tog pre­mi­je­ra ko­ji će kao lu­tak pot­pi­si­va­ti bjan­ko na­lo­ge ko­je je šef stran­ke do­go­vo­rio na ka­vi u She­ra­to­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.