Ju­vo – Ho­me fri­end u fi­na­lu Ima­gi­ne Cu­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/Iq - (ti)

Ju­vo – Ho­me fri­end, po­bjed­nič­ki pro­jekt tima Ho­me Gu­ar­di­ans s hr­vat­skog fi­na­la na­tje­ca­nja Ima­gi­ne Cup odr­ža­nog u trav­nju, pla­si­rao se na fi­nal­no na­tje­ca­nje na svjet­skoj ra­zi­ni ko­je će se kra­jem sr­p­nja odr­ža­ti u Se­at­tleu u SAD-u. Ra­di se o naj­ve­ćem i naj­pres­tiž­ni­jem svjet­skom stu­dent­skom na­tje­ca­nju u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­cro­sof­ta u ok­vi­ru ko­jeg se stu­den­ti na­tje­ču u ra­zvi­ja­nju ino­va­tiv­nih apli­ka­ci­ja, ra­ču­nal­nih iga­ra i rje­ša­va­nju pro­ble­ma u za­jed­ni­ci. Hr­vat­ski tim sas­tav­ljen je od dvo­je stu­de­na­ta, Ma­ti­je Sr­bi­ća i Ma­ri­je Ces­ta­rić. U po­lu­fi­na­lu je su­dje­lo­va­lo 158 ti­mo­va, a u fi­na­le se pla­si­ra­lo sa­mo njih 35, pri če­mu iz cen­tral­ne is­toč­ne Eu­ro­pe su­dje­lu­je 6 ti­mo­va. Os­nov­na za­da­ća apli­ka­ci­je Ju­vo – Ho­me fri­end jest bri­nu­ti se za si­gur­nost dje­ce, a pro­izvod je iz po­dru­čja in­ter­ne­ta stva­ri i ra­zvi­jen je s po­mo­ću Ras­p­ber­ry Pi ure­đa­ja ko­ji ko­mu­ni­ci­ra s Mi­cro­soft Azu­re­om. Ina­če, ra­zvoj apli­ka­ci­je Ju­vo – Ho­me Fri­end po­tak­nut je či­nje­ni­com da dje­ca u ra­noj do­bi ni­su svjes­na opas­nos­ti oko se­be, a sa­mo tre­nu­tak ne­paž­nje mo­že za­vr­ši­ti tra­gič­no. Apli­ka­ci­ja ko­ja pu­tem sen­zo­ra do­bi­va in­for­ma­ci­je o kre­ta­nju dje­ce po ku­ći te pri­bli­ža­va­nju opas­nim pred­me­ti­ma ro­di­te­lji­ma omo­gu­ću­je, ka­ko auto­ri na­gla­ša­va­ju, da se opus­te i bu­du pot­pu­no si­gur­ni da se dje­ci ne­će ni­šta do­go­di­ti. Na­tje­ca­nje se odvi­ja od 26. do 28. sr­p­nja, a naj­bo­lji će osvo­ji­ti na­gra­du od 50.000 USD.

Ma­ti­ja Sr­bić i Marija Ces­ta­rić, po­bjed­nič­ki tim ko­ji pu­tu­je u Se­at­tle

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.