Wyat­to­va unu­ka u bor­bi pro­tiv zlih si­la

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

TV ku­će po­s­ljed­njih su go­di­na pravo bla­go pro­naš­le u poz­na­tim stri­po­vi­ma, ko­je pri­la­go­đu­ju za ma­le ekra­ne. Po­s­ljed­nja u ni­zu je Wynonna Earp, ko­ju bi­smo naj­bo­lje mo­gli opi­sa­ti kao Su­per­na­tu­ral na Div­ljem za­pa­du. Wynonna (Me­la­nie Scro­fa­no) unu­ka je Wyat­ta Ear­pa, ko­ja po­put dje­da po­ku­ša­va zli­kov­ce pri­ves­ti prav­di. No, ti zli­kov­ci ima­ju raz­ne pa­ra­nor­mal­ne spo­sob­nos­ti. Pit­ko i za­bav­no, no mo­že pu­no bo­lje.

Ne­ke od­lič­ne se­ri­je uga­še­ne su na­kon pr­ve se­zo­ne, a Wayward Pi­nes je ne­zas­lu­že­no do­bio dru­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.