Del Bosque: Vje­ru­jem De Gei da ni­je uple­ten u skan­dal

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Španjolski iz­bor­nik Vi­cen­te del Bosque stao je u obra­nu Da­vi­da de Gee na­kon op­tuž­bi da je vra­tar špa­njol­ske re­pre­zen­ta­ci­je bio uple­ten u seks-skan­dal, piše Go­al.com. – Ima­li smo sas­ta­nak i De Gea je objas­nio i me­ni i su­igra­či­ma u re­pre­zen­ta­ci­ji da ni­je imao ni­kak­ve ve­ze s tim – re­kao je Del Bosque pa do­dao ka­ko ipak ne mo­že ga­ran­ti­ra­ti da će De Gea za­po­če­ti kao špa­njol­ska ‘je­di­ni­ca’ na tur­ni­ru: – U ovom tre­nut­ku to ne mo­gu re­ći, ali sve u ži­vo­tu ima svo­je ro­ta­ci­je. Mi smo tre­nu­tač­no u tak­vom pe­ri­odu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.