Eu­ro/

IZ­BOR­NIK AN­TE ČA­ČIĆ: OVI ĆE DEČ­KI IZ­A­ĆI IZ SJE­NE VA­TRE­NIH Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

An­te Ča­čić odje­nut će naj­bo­lje odi­je­lo, pod­ši­ša­ti br­ko­ve, ure­di­ti fri­zu­ru i mo­ra­ti bi­ti ja­ko pa­ž­ljiv, če­ka ga im­pe­ra­tor Fa­tih Te­rim Ni­kad do­ka­zan, uvi­jek na ne­kim spo­red­nim ko­lo­si­je­ci­ma, pa čak i kad je Di­na­mo vo­dio go­vo­ri­li su da ga vo­di Zdrav­ko Ma­mić, a ne on. Ono što mu nit­ko ni­je ni­ka­da mo­gao ne priz­na­ti su no­go­met­ni šmek, osje­ćaj, zna­nje. Ot­ka­ko je pres­tao po­prav­lja­ti te­le­vi­zo­re, proš­lo je 27 go­di­na... Gle­da­mo Ča­či­ća na Par­ku prin­če­va, Hr­vat­ska ni­ka­da u svo­joj po­vi­jes­ti u ne­ko ve­li­ko na­tje­ca­nje ni­je ula­zi­la s to­li­ko am­bi­ci­ja. Mo­že li nje­gov brk pod­ni­je­ti tu od­go­vor­nost? U ru­ka­ma ima “spa­ce shut­tle”, a on je po­prav­ljao te­le­vi­zo­re. Je li se pri­la­go­dio toj mo­der­noj elek­tro­ni­ci? U ovim no­vim “ša­tli­ma” ne­ma ka­tod­nih ci­je­vi, sve je na dug­mi­će... Ali mo­raš ima­ti no­go­met­ni šmek, ovo je ve­li­ki dan, Ča­či­ću , po­ka­ži­te se...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.