Pe­trov nas je zvao i tra­žio da se odrek­ne­mo Ka­ra­mar­ka

HDZ: Ako ne us­pi­je pres­la­gi­va­nje, ri­je­šit će­mo ga se u jed­nom da­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Ne us­pi­je li Ka­ra­mar­ku pres­la­gi­va­nje, tre­ba nam je­dan dan da ga sru­ši­mo, ka­žu ha­de­ze­ov­ci

Pe­trov je na­vod­no po­zi­ci­ju Ore­ško­vi­ća bra­nio sma­tra­ju­ći da zas­lu­žu­je čas­tan uz­mak, dak­le da se u Sa­bo­ru bra­ni od op­tuž­bi iz HDZ-a Iva Pu­ljić-Še­go Ia­ko je Most iz­i­šao s re­zo­lut­nim sta­vom – ili će HDZ po­ka­za­ti 76 zas­tup­ni­ka, ili će Ka­ra­mar­ko iz­a­ći iz Vla­de ili ide­mo na no­ve izbore, iz­gle­da da ipak ni­su ta­ko po­mi­re­ni s mo­guć­noš­ću no­vih iz­bo­ra ili even­tu­al­no no­ve pres­lo­že­ne ve­ći­ne ko­ja ne bi uklju­či­va­la Most. Naj­ra­di­je bi oču­va­li pos­to­je­ću Vla­du. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz HDZ-a, Bo­žo Pe­trov zvao je ti­je­kom vi­ken­da ne­ko­li­ko utje­caj­nih HDZ-ova­ca i ape­li­rao da se ri­je­še Ka­ra­mar­ka.

Ne ra­ču­na­ju na hra­brost

Pe­trov ni­je nu­dio ne­ku no­vu na­god­bu, jer Most i da­lje sto­ji iza Ore­ško­vi­ća, ne­go se, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, na­vod­no ču­dio ka­ko ne mo­gu pri­si­li­ti Ka­ra­mar­ka na os­tav­ku, pi­ta­ju­ći: “Što to ra­di­te, pa ne­ma­te 76 zas­tup­ni­ka za pres­la­gi­va­nje.” Pe­trov je na­vod­no u tim raz­go­vo­ri­ma, ka­da su ga pi­ta­li za­što se Most gr­če­vi­to drži pre­mi­je­ra, po­zi­ci­ju Ore­ško­vi­ća bra­nio sma­tra­ju­ći da zas­lu­žu­je čas­tan uz­mak, dak­le da ne pod­ne­se os­tav­ku, ne­go da se u Sa­bo­ru bra­ni od op­tuž­bi iz HDZ-ova zah­tje­va za opo­ziv, u ko­ji­ma, me­đu os­ta­lim, sto­ji da je “uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta htio uves­ti kan­ce­lar­sku dik­ta­tu­ru”. – A Ka­ra­mar­ko ne­ma pra­vo na čas­tan uz­mak? Od­lu­ku da će gla­sa­ti za nje­gov opo­ziv Most je do­nio pri­je od­lu­ke Po­vje­rens­tva za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa – re­kao je naš su­go­vor­nik ko­ji sma­tra da i HDZ vu­če lo­še po­te­ze. HDZ će se s Ka­ra­mar­kom, nas­ta­vio je iz­vor iz te stran­ke, obra­ču­na­ti ka­da to HDZ bu­de htio, a ne ka­da je to ul­ti­ma­tum Mos­ta. A tre­nu­tak za Ka­ra­mar­ko­vu de­ka­pi­ta­ci­ju bit će ako mu pres­la­gi­va­nje no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne ne us­pi­je. – U tom slu­ča­ju tre­bat će nam je­dan dan da ga smi­je­ni­mo. Do­volj­no je 11 žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja da pod­ne­se zah­tjev za odr­ža­va­nje iz­van­red­nog sa­bo­ra stran­ke i da ga sru­ši­mo. Ako us­pi­je sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, uč­vr­stit će svoj po­lo­žaj – za­klju­čio je naš iz­vor. Na­ši se su­go­vor­ni­ci pi­ta­ju za­što Most već ni­je pot­pi­sao zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra kad se ta­ko ju­na­če i dr­že Ore­ško­vi­ća. Na po­čet­ku tjed­na velikih od­lu­ka HDZ da­nas u 15 sa­ti ima sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva. Bu­du­ći da bi se naj­ra­ni­je u če­t­vr­tak u Sa­bo­ru mo­glo gla­sa­ti o HDZ-ovu zah­tje­vu za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ore­ško­vi­ću – što zna­či i pad ci­je­le Vla­de – na Pred­sjed­niš­tvo su po­zva­ni svi HDZ-ovi mi­nis­tri. I oni čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva ko­ji se od po­čet­ka pro­ti­ve opo­zi­vu pre­mi­je­ra i pa­du Vla­de, jer sma­tra­ju da to vo­di no­vim iz­bo­ri­ma na ko­ji­ma će HDZ bi­ti de­vas­ti­ran, svjes­ni su da je os­ta­lo ja­ko ma­lo ma­ne­var­skog pros­to­ra da se to spri­je­či. Jed­na­ko ta­ko po­ru­ču­ju da ne­će odus­ta­ti, ali ne ra­ču­na­ju na pre­ve­li­ku hra­brost os­ta­lih čla­no­va vr­ha HDZ-a da se su­prot­sta­ve Ka­ra­mar­ku.

Ho­će li du­ali­zam funk­ci­oni­ra­ti

– Svi su ne­za­do­volj­ni, ali šu­te – re­kao je naš dru­gi utje­caj­ni HDZo­vac. Os­ta­lo je otvo­re­no pi­ta­nje ho­će li i mo­že li Mi­li­jan Br­kić po­ku­ša­ti spri­je­či­ti opo­ziv pre­mi­je­ra da­nas na Pred­sjed­niš­tvu, ali i čla­no­vi tog naj­vi­šeg HDZ-ova ti­je­la ko­ji ni­su sklo­ni Ka­ra­mar­ku dr­že da sad ni­je tre­nu­tak da se s njim obra­ču­na jer se otiš­lo pre­da­le­ko. Ras­pra­va na Pred­sjed­niš­tvu mo­gla bi ići u dva smje­ra. Jed­na di­men­zi­ja ras­pra­ve od­no­sit će se na HDZ-ova kan­di­da­ta za man­da­ta­ra Zdrav­ka Ma­ri­ća i či­nje­ni­cu da se o nje­mu od­lu­či­va­lo na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci. Osim to­ga, po­je­di­ni čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva pro­pit­ki­vat će što će se do­go­di­ti u slu­ča­ju da mo­gu­ći pre­mi­jer Ma­rić ima jed­no miš­lje­nje, a šef HDZ-a Ka­ra­mar­ko dru­go, ka­ko će taj du­ali­zam funk­ci­oni­ra­ti. – Ka­ra­mar­ko je priz­nao da je uteg Vla­di i re­kao da će oti­ći iz Vla­de, ali pod uvje­tom da odu i Ore­ško­vić i Pe­trov. Ka­ko to on­da Ka­ra­mar­ko u stran­ci os­ta­je; ako je uteg u Vla­di, on­da je uteg i HDZ-u – re­kao je još je­dan naš iz­vor iz vod­stva HDZ-a. Dru­gi dio ras­pra­ve od­no­sit će se na pres­la­ga­nje sa­bor­ske ve­ći­ne, a na­ši su­go­vor­ni­ci iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a spre­ma­ju se da­nas pi­ta­ti ko­ja je ci­je­na pres­la­ga­nja ve­ći­ne, ho­će li se pris­ta­ja­ti opet na ul­ti­ma­tu­me...

Ni­je tre­nu­tak za obra­čun Os­ta­lo je otvo­re­no pi­ta­nje ho­će li i mo­že li Mi­li­jan Br­kić po­ku­ša­ti spri­je­či­ti opo­ziv pre­mi­je­ra da­nas na Pred­sjed­niš­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.