Ne­ka bu­de što bu­de, sa­mo da je Hr­vat­skoj bo­lje

Ni­je tu duž­nost pri­hva­tio ra­di čas­ti, ka­že maj­ka Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­ja Ba­rać Jan­drić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net TORONTO

Za si­na Ti­ho­mi­ra go­vo­ri­la je da mu mjes­to pre­mi­je­ra i ni­je tre­ba­lo jer je imao do­bar po­sao

Od sa­mog po­čet­ka pre­mi­jer je bio su­očen s kri­ti­ka­ma zbog ne­sa­vr­še­nog hr­vat­skog je­zi­ka te zbog ne­dos­tat­ka po­li­tič­kog is­kus­tva... – To mu mo­žda i ni­je tre­ba­lo. Imao je do­bar po­sao, a sa­da će bi­ti gla­vo­bo­lja – rek­la nam je gos­po­đa Đur­đa Ore­ško­vić pri­je po­la go­di­ne kad smo je po­sje­ti­li u nje­zi­nu do­mu u Sto­ney Cre­eku po­kraj Ha­mil­to­na u Ka­na­di, za svog si­na Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća ko­ji je ta­da pos­tao pred­sjed­nik hr­vat­ske Vla­de. Pre­mi­je­ro­voj maj­ci, kao i mno­gim dru­gi­ma, uklju­ču­ju­ći i sa­mog pre­mi­je­ra, već ta­da bi­lo je jas­no da mu ne­će bi­ti ni­ma­lo la­ko na toj duž­nos­ti.

Hr­va­ti u Ka­na­di u šo­ku

Ia­ko su se od po­čet­ka po­dje­le u hr­vat­skoj po­li­ti­ci jas­no vi­dje­le, a i pu­ko­ti­ne u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji već na­zi­ra­le, te­ško je vje­ro­va­ti da je it­ko ta­da mo­gao pret­pos­ta­vi­ti ova­kav za­plet do­ga­đa­nja u Ban­skim dvo­ri­ma, ko­ji vi­še na­li­ku­je na mo­der­nu ver­zi­ju šeks­pi­rov­ske dra­me ne­go na­čin na ko­ji funk­ci­oni­ra jed­na mo­der­na vla­da u mo­der­noj Eu­ro­pi. Od sa­mog po­čet­ka pre­mi­jer je bio su­očen s kri­ti­ka­ma zbog ne­sa­vr­še­nog hr­vat­skog je­zi­ka, zbog ne­dos­tat­ka po­li­tič­kog is­kus­tva, pa sve do do­vo­đe­nja u pi­ta­nje i sa­mog raz­lo­ga zbog ko­jeg je pri­hva­tio po­lo­žaj pred­sjed­ni­ka Vla­de. Kad smo pri­je šest mje­se­ci upi­ta­li gos­po­đu Đur­đu Ore­ško­vić za­što je, pre­ma nje­zi­nu miš­lje­nju, nje­zin sin Ti­ho­mir, ko­ji je ve­ći­nu ži­vo­ta pro­veo u Ka­na­di, pri­hva­tio po­lo­žaj hr­vat­skog pre­mi­je­ra, od­go­vo­ri­la je: “Ne znam. Mo­žda mi Hr­va­ti iz­van Hr­vat­ske ima­mo ne­ku lju­bav pre­ma Hr­vat­skoj ko­ja ide­ali­zi­ra sve pa že­li­mo i mis­li­mo da mo­že­mo po­mo­ći. To je uvi­jek ta­ko bi­lo. I pri­je ra­ta, i za vri­je­me ra­ta, i sad pos­li­je. Mo­žda je to Hr­va­ti­ma u Hr­vat­skoj ne­ra­zum­lji­vo, ali ta­ko smo svi mi od­ga­ja­li svo­ju dje­cu. Čast je to ve­li­ka, ali ni­je tu duž­nost pri­hva­tio ra­di čas­ti. On ta­mo ži­vi i do­bro poz­na­je si­tu­aci­ju.” A on­da se za­pi­ta­la: “Za­što smo tak­vi da ne pri­hva­ća­mo ni­ko­ga iz­va­na?” I dok Hr­va­ti u Hr­vat­skoj i iz­van Hr­vat­ske, a po­go­to­vu ov­dje u Ka­na­di s ve­li­kim za­ni­ma­njem i još ve­ćim ču­đe­njem pra­te sa­daš­nju po­li­tič­ku si­tu­aci­ju u Hr­vat­skoj, če­ka­ju­ći ras­plet te dra­me, pri­sje­ća­mo se još jed­ne iz­ja­ve ma­me Đur­đe ko­ja nam je ta­da, na pi­ta­nje ho­će li nje­zin Ti­ho­mir kao pre­mi­jer bi­ti sa­mos­ta­lan ili će os­ta­ti u sje­ni To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, od­luč­no rek­la: “Gri­je­še oni ko­ji mis­le da moj Ti­ho­mir ne­će bi­ti sa­mos­ta­lan. Čvrst je i ima svo­je ja, kad ne­što od­lu­či, ide do kra­ja.” Po­s­ljed­njih mje­se­ci, a na­ro­či­to u ovih po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na u to su se uvje­ri­li i naj­ve­ći skep­ti­ci, ko­jih u Hr­vat­skoj ima na­pre­tek. No kao do­kaz ko­li­ko je pre­mi­jer Ore­ško­vić ci­je­lo vri­je­me bio iz­lo­žen stal­nom pri­ti­sku, jed­noj vr­sti ver­bal­ne agre­si­je pa i dis­kri­mi­na­ci­je, do­volj­no je ci­ti­ra­ti sa­mo ne­ke iz­ja­ve, po­put one Kre­še Be­lja­ka iz HSS-a ko­ji je 5. svib­nja ove go­di­ne na N1 te­le­vi­zi­ji iz­ja­vio: “Ore­ško­vi­ću je vri­je­me da se što pri­je vra­ti u Ka­na­du i bu­de do­mo­ljub iz Ka­na­de”, ili no­vi­nar­ke He­le­ne Pu­ljiz ko­ja u ko­men­ta­ru za Tpor­tal još 28. si­ječ­nja ka­že: „Gos­po­di­ne Ore­ško­vi­ću, ako že­li­te ovom na­ro­du ima­lo do­bra i ako ima­te ima­lo ljud­ske od­go­vor­nos­ti, pa­ki­raj­te ko­fe­re i idi­te ku­ći.”

Je li to taj pa­kao?

Ka­nad­ski Hr­va­ti sa za­pre­pa­šte­njem či­ta­ju tak­ve iz­ja­ve i pi­ta­ju se bi li i nji­ma net­ko jed­nog da­na imao pra­vo re­ći da ni za njih ne­ma mjes­ta u Hr­vat­skoj. Spo­mi­nju i gla­so­vi­tu iz­ja­vu še­fa SDP-a i biv­šeg pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, ko­ji je na­kon iz­gub­lje­nih iz­bo­ra no­voj Vla­di za­pri­je­tio: “Imat će­te pa­kao” pi­ta­ju­ći se je li to taj pa­kao ko­ji je Mi­la­no­vić obe­ćao. Ovih da­na po­nov­no smo na­zva­li Đur­đu Ore­ško­vić i pi­ta­li što mis­li o no­vo­nas­ta­loj po­li­tič­koj si­tu­aci­ji u Hr­vat­skoj, ko­ja se mi­je­nja iz sa­ta u sat, i kak­vom se is­ho­du na­da za svog si­na. Uljud­no i bla­go nam je ka­za­la da ne želi da­va­ti ni­kak­ve iz­ja­ve. Poz­dra­vi­la nas je i sa­mo rek­la: – Ne­ka bu­de što bu­de, sa­mo da je Hr­vat­skoj bo­lje.

O an­ga­žma­nu si­na: “Mo­žda mi Hr­va­ti iz­van Hr­vat­ske mis­li­mo da mo­že­mo po­mo­ći”

To mu mo­žda i ni­je tre­ba­lo, rek­la je pri­je po­la go­di­ne Đur­đa Ore­ško­vić za svog si­na ko­ji je ta­da pos­tao pre­mi­jer

Ver­bal­ni udar­ci Ci­je­lo vri­je­me Ti­ho­mir Ore­ško­vić iz­lo­žen je pri­ti­sku i ver­bal­noj agre­si­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.