Pra­va i obve­ze put­ni­ka u že­ljez­nič­kom pri­je­vo­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Hr­vat­ska re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za mrež­ne dje­lat­nos­ti (HAKOM), u či­joj je nad­lež­nos­ti, me­đu os­ta­lim, i re­gu­la­ci­ja tr­ži­šta že­ljez­nič­kih us­lu­ga, kao i za­šti­ta put­ni­ka ko­ris­ni­ka us­lu­ga že­ljez­nič­kog pri­je­vo­za, obja­vi­la je bro­šu­ru o pra­vi­ma i obve­za­ma put­ni­ka u že­ljez­nič­kom pri­je­vo­zu. U bro­šu­ri su na­ve­de­ne ključne in­for­ma­ci­je ko­je put­nik tre­ba zna­ti ka­da se od­lu­či pu­to­va­ti vla­kom. Bro­šu­re su dos­tup­ne na bla­gaj­na­ma ve­ći­ne ko­lo­dvo­ra, u vla­ko­vi­ma, na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma HAKOM-a, HŽ Put­nič­kog pri­je­vo­za i Udru­ge po­tro­ša­ča .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.