“Most ni­je dao HDZ-u ni­ka­kav rok do utor­ka”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ikr)

“MOST želi upo­zo­ri­ti jav­nost da se idu­ćih da­na mo­že oče­ki­va­ti niz ne­is­ti­ni­tih tvrd­nji ko­je će se po­zi­va­ti na ‘iz­vo­re iz Mos­ta’, ali s Mos­tom ne­će ima­ti ve­ze”, po­ru­či­li su u su­bo­tu na­ve­čer pre­ko Fa­ce­bo­oka u po­vo­du in­for­ma­ci­ja da su HDZ-u da­li rok do utor­ka po­pod­ne da iz­a­be­re no­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. “Most ni­je dao HDZ-u ni­ka­kav rok do utor­ka jer že­li­mo da­ti pri­li­ku pre­mi­je­ru da obra­ni svo­ju čast u Hr­vat­skom sa­bo­ru i pred zas­tup­ni­ci­ma od­go­vo­ri na ne­is­ti­ni­te op­tuž­be na­ve­de­ne u obraz­lo­že­nju nje­go­va opo­zi­va”, ka­žu u Mos­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.