Na­kon Mi­cro­sof­ta, svoj clo­ud do­no­se Go­ogle i Ama­zon

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Po­nu­du mo­že­te re­ali­zi­ra­ti po­zi­vom na broj: ili na ma­il: (bi/pd)

Za­gre­bač­ki po­dat­kov­ni cen­tar Al­tus IT u inves­ti­cij­skom je za­ma­hu. Na­kon što je pos­tao sre­diš­nja toč­ka za raz­mje­nu in­ter­net­skog pro­me­ta u Hr­vat­skoj, cilj mu je pos­ta­ti i sre­diš­nja toč­ka za spa­ja­nje na svjet­ske clo­ud igra­če. Ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, Mi­cro­soft je u Al­tus IT već smjes­tio iz­ra­van pri­klju­čak na svo­ju clo­ud plat­for­mu Azu­re, kao i iz­ra­van pri­klju­čak na Of­fi­ce365 us­lu­ge. To zna­či da ve­li­ke kom­pa­ni­je i ban­ke vi­še ne mo­ra­ju Of­fi­ce365 upo­treb­lja­va­ti pre­ko in­ter­ne­ta već se mo­gu op­ti­kom po­ve­za­ti na Al­tus IT i mi­mo mre­že iz­rav­no se spo- ji­ti na Mi­cro­sof­to­ve ser­vi­se. Goran Đo­re­ski, pred­sjed­nik upra­ve Al­tus IT-a, ka­že da se na­da­ju da će na is­ti na­čin usko­ro po­nu­di­ti i iz­ra­van spoj na Ama­zon, Go­ogle i IBM. – Že­li­mo bi­ti iz­ra­van pri­klju­čak na “obla­ke” svjet­skih igra­ča ka­ko bi­smo mo­gli od­go­vo­ri­ti na po­tre­be ba­na­ka, te­le­ko­ma, far­ma­ce­uta i sof­tve­ra­ša s ko­ji­ma su­ra­đu­je­mo – ka­že Đo­re­ski. Na­vo­di da su im pos­to­je­ći ka­pa­ci­te­ti od 400 kva­dra­ta po­dat­kov­nog cen­tra go­to­vo pot­pu­no pu­ni. Do kra­ja go­di­ne mo­gu pri­mi­ti još jed­nog do dva no­va sred­nje ve­li­ka ko­ris­ni­ka te mo­ra­ju u pro­ši­re­nje.

Kom­pa­ni­je vi­še ne mo­ra­ju Of­fi­ce365 upo­treb­lja­va­ti pre­ko we­ba, op­ti­kom se mo­gu po­ve­za­ti na Al­tus IT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.