Bra­ni­te­lji bro­dom iz Du­brov­ni­ka u Vu­ko­var

U 20 da­na pre­plo­vit će 2300 na­utič­kih mi­lja pre­ko Sre­do­zem­lja, Cr­nog mo­ra pa Du­na­vom u Vu­ko­var

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net Re­na­ta Ra­šo­vić ZAGREB

Pu­to­va­nje pro­la­zi ili do­ti­če te­ri­to­rij Hr­vat­ske, Cr­ne Go­re, Al­ba­ni­je, Grč­ke, Tur­ske, Ukra­ji­ne, Mol­da­vi­je, Bu­gar­ske, Ru­munj­ske i Sr­bi­je

Na 25. go­diš­nji­cu pa­da Vu­ko­va­ra i na­pa­da na Dubrovnik, bra­ni­te­lji će na sim­bo­li­čan na­čin ove je­se­ni plov­nim pu­tem po­ve­za­ti dva hr­vat­ska gra­da he­ro­ja. U or­ga­ni­za­ci­ji du­bro­vač­ke Udru­ge pri­pad­ni­ka Odre­da na­oru­ža­nih bro­do­va 11 bra­ni­te­lja otis­nut će se na pu­to­va­nje bro­dom du­go 20 da­na: kon­cem lis­to­pa­da kre­nut će iz Du­brov­ni­ka da bi pre­ko Sre­do­zem­lja i Cr­nog mo­ra uplo­vi­li u Du­nav, ka­ko bi na­po­s­ljet­ku sti­gli u Vu­ko­var na sa­mu ob­ljet­ni­cu pa­da gra­da 18. stu­de­nog. – Že­lja nam je po­mor­skim pu­tem po­ve­za­ti gra­do­ve ko­ji su sva­ki na svoj na­čin pa­ti­li ti­je­kom rat­nih zbi­va­nja i ta­ko pos­ta­li sim­bo­li­ma hr­vat­skog ot­po­ra i po­bje­de. Ti­me se želi oda­ti po­čast svim žr­tva­ma Vu­ko­va­ra i još jed­nom pod­sje­ti­ti na nje­go­vu tra­ge­di­ju – ka­že pred­sjed­nik udru­ge Jo­ško Ko­pri­vec. – Ka­da smo se proš­le je­se­ni vra­ća­li iz Vu­ko­va­ra, na­kon obi­lje­ža­va­nja pa­da gra­da, po­mis­li­li smo ka­ko bi bi­lo li­je­po ta­mo jed­nog da­na uplo­vi­ti. Od­mah smo se sve do­go­vo­ri­li. Brod je vlas­niš­tvo jed­nog na­šeg su­bor­ca, ima ukup­no 12 mjes­ta na bro­du, od to­ga će bi­ti 11 umi­rov­lje­nih bra­ni­te­lja i je­dan sni­ma­telj – ka­že Jo­ško Ko­pri­vec. Sil­no se ra­du­ju pu­to­va­nju ko­je se u jed­nom smje­ru pro­te­že na ukup­no 2300 na­utič­kih mi­lja, od če­ga mo­rem oko 1200 na­utič­kih mi­lja te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma Hr­vat­ske, Cr­ne Go­re, Al­ba­ni­je, Grč­ke i Tur­ske, a os­ta­tak ri­je­kom Du­nav uz do­ti­ca­nje ili pro­la­zak kroz te­ri­to­rij Ukra­ji­ne, Mol­da­vi­je, Bu­gar­ske, Ru­munj­ske, Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Ka­pe­tan bro­da du­gog 15,5 me­ta­ra i ši­ro­kog 5,3 me­tra, no­si­vos­ti 38 bru­to re­gis­tar­skih to­na te put­ne br­zi­ne 22 na­utič­ke mi­lje, bit će Pe­ri­ša Stra­ži­čić, ta­ko­đer su­di­onik obra­ne gra­da

1991. go­di­ne.

Flo­ta od 23 bro­da

Rat­na flo­ta ove pos­troj­be bi­la je vr­lo raz­no­li­ka, od br­zih gli­se­ra do sta­rih tra­ba­ku­la. Pr­vi na­oru­ža­ni brod bio je za­pli­je­nje­ni šver­cer­ski gli­ser pre­uzet od Ca­ri­nar­ni­ce Dubrovnik i pre­ure­đen za rat­ne po­tre­be u Atla­so­vu re­mont­nom bro­do­gra­di­li­štu u Mo­ko­ši­ci. Brod je na svo­ju pr­vu rat­nu mi­si­ju za­plo­vio 23. ruj­na 1991. pod ime­nom “Sve­ti Vla­ho” pa se taj dan obi­lje­ža­va kao dan po­čet­ka dje­lo­va­nja pos­troj­be, kas­ni­je Odre­da na­oru­ža­nih bro­do­va. U raz­dob­lju ko­je je sli­je­di­lo odred je iz da­na u dan do­bi­vao no­ve pri­pad­ni­ke te je u ko­nač­ni­ci flo­ta ras­po­la­ga­la s čak 23 bro­da i 117 dra­go­vo­lja­ca.

U ra­tu oplo­vi­li 50.000 mi­lja

U pot­pu­nom okru­že­nju, u kop­ne­noj i po­mor­skoj blo­ka­di, u gra­du ko­ji je os­tao od­sje­čen od os­tat­ka Hr­vat­ske, bez stru­je i vo­de, s vi­še od 55.000 sta­nov­ni­ka i prog­na­ni­ka iz Ko­na­va­la, Žu­pe du­bro­vač­ke i Du­bro­vač­kog pri­mor­ja, Odred na­oru­ža­nih bro­do­va osi­gu­ra­vao je svo­jim dje­lo­va­njem op­s­ta­nak gra­da i u nje­mu za­to­če­nih lju­di. Pro­cje­nju­je se da je pos­troj­ba u raz­dob­lju svo­ga dje­lo­va­nja od ruj­na 1991. do pro­sin­ca 1992. oplo­vi­la oko 50.000 mi­lja, pre­vez­la oko 3500 voj­ni­ka i 1500 ci­vi­la te do­pre­mi­la u grad ne­što vi­še od 2700 to­na raz­nih po­trep­šti­na. Us­po­me­ne na te da­ne briž­no se ču­va­ju i 25 go­di­na kas­ni­je u udru­zi ve­te­ra­na os­no­va­noj pri­je pet go­di­na. Kru­na nji­ho­va dje­lo­va­nja upra­vo je mor­ska avan­tu­ra na ko­ju se već da­nas pri­pre­ma­ju. – Plo­vid­ba u jed­nom smje­ru tra­ja­la bi iz­me­đu 18 i 20 da­na, ovis­no o vre­men­skim uvje­ti­ma i mor­skim i ri­ječ­nim stru­ja­ma, a na tom pu­tu za­us­ta­vi­li bi­smo se u dos­tup­nim lu­ka­ma i me­đu lo­kal­nim sta­nov­niš­tvom pro­mo­vi­ra­li Hr­vat­sku i pro­no­si­li is­ti­nu o Do­mo­vin­skom ra­tu i stra­da­nju Vu­ko­va­ra i Du­brov­ni­ka – ka­že Jo­ško Ko­pri­vec do­da­ju­ći ka­ko će sva mjes­ta u bro­du bi­ti po­pu­nje­na, prem­da je ri­ječ o pu­to­va­nju ko­je će, s po­vrat­kom is­tim pu­tem, po­tra­ja­ti go­to­vo mje­sec i pol da­na. Pu­to­va­nje od Du­brov­ni­ka do Vu­ko­va­ra odvi­jat će se pod po­kro­vi­telj­stvom Vla­de RH .

Du­bro­vač­ki Odred na­oru­ža­nih bro­do­va 1991. i 1992. osi­gu­ra­vao je op­s­ta­nak od­sje­če­nog gra­da

Za­in­te­re­si­ra­nih bra­ni­te­lja za ovu avan­tu­ru ko­ja će po­tra­ja­ti oko mje­sec i pol da­na bi­lo je mno­go, ali mno­gi od njih ne mo­gu to­li­ko iz­os­ta­ti s pos­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.