Naj­go­ra puc­nja­va u SAD-u: u gay klu­bu vi­še od 50 mr­tvih

Na­pa­dač s Flo­ri­de, ko­je­ga su iden­ti­fi­ci­ra­li kao Ame­ri­kan­ca po­ri­jek­lom iz Af­ga­nis­ta­na, bio je do­bro pri­prem­ljen

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Na­pad na klub Pul­se ap­so­lut­no je te­ro­ris­tič­ki čin, re­kao je ju­čer spe­ci­jal­ni agent Dan­ny Ban­ks is­ti­ču­ći da će is­tra­ži­ti sve de­ta­lje re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Sa­mo dva da­na na­kon upo­zo­re­nja UN-a o mo­gu­ćim te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma di­ljem svi­je­ta u znak od­maz­de zbog velikih gu­bi­ta­ka ko­je tr­pi te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va u Ira­ku i Si­ri­ji te Li­bi­ji, do­go­dio se naj­ve­ći te­ro­ris­tič­ki na­pad u po­vi­jes­ti SAD-a na­kon na­pa­da na Svjet­ski tr­go­vač­ki cen­tar 11. ruj­na i naj­go­ri slu­čaj ma­sov­ne puc­nja­ve u toj dr­ža­vi. Na­ime, 29-go­diš­nji Omar Ma­te­en, ame­rič­ki gra­đa­nin af­ga­nis­tan­skog po­ri­jek­la, či­ji su ro­di­te­lji u SAD doš­li kao iz­bje­gli­ce iz Af­ga­nis­ta­na, iz­vr­šio je po­kolj u gay klu­bu u Or­lan­du na Flo­ri­di ubiv­ši naj­ma­nje 50 lju­di te ra­niv­ši 53, od ko­jih su mno­gi u ži­vot­noj opas­nos­ti.

Po­to­ci kr­vi

Omar je u klub Pul­se upao u dva sa­ta uju­tro po lo­kal­nom vre­me­nu i bez naj­a­ve i iz čis­ta mi­ra iz­va­dio pu­šku i za­pu­cao po ples­nom po­di­ju na­kon če­ga je gos­te ko­ji su mu bi­li na ni­ša­nu uzeo za ta­oce. Svje­do­ci tvr­de da je na­pa­dač na se­bi imao pr­s­luk s eks­plo­zi­vom. U pr­vim tre­nu­ci­ma puc­nja­ve gos­ti su mis­li­li da je to dio pro­gra­ma, od­nos­no DJ mik­sa i ni­su re­agi­ra­li. Broj mr­tvih bio bi da­le­ko ve­ći da net­ko od pri­sut­nih ni­je pos­lao po­ru­ku pre­ko Fa­ce­bo­oka: “Svi bje­ži­te iz Pul­sea i nas­ta­vi­te tr­ča­ti!” Oče­vi­dac Rob Rick re­kao je da se sve do­go­di­lo pred za­tva­ra­nje klu­ba, dok su svi pi­juc­ka­li zad­nje pi­će. Ba­cio se na pod i ot­pu­zao iza DJ pul­ta. Re­dar je po­tom sru­šio pre­gra­du iz­me­đu pros­to­ra klu­ba i straž­nje pros­to­ri­je ka­mo je pris­tup do­zvo­ljen sa­mo za­pos­le­ni­ma i lju­di su iz klu­ba po­če­li bje­ža­ti na straž­nji iz­laz. Chris­top­her Han­sen ta­ko­đer se za­te­kao u klu­bu u VIP di­je­lu kad je čuo puc­nje­ve i po­mis­lio ka­ko se net­ko s nji­ma ša­li na­kon če­ga je ipak si­šao u klub i vi­dio mnoš­tvo ubi­je­nih lju­di i po­to­ke kr­vi. Policija tvr­di da je na­pa­dač bio “or­ga­ni­zi­ran i do­bro pri­prem­ljen” i da je kod se­be imao au- to­mat­sku pu­šku i pi­štolj. Omar, za ko­je­ga još ni­je si­gur­no je li ro­đen u Af­ga­nis­ta­nu ili u SAD-u, ži­vio je u mjes­tu Port st. Lu­cie, 150 ki­lo­me­ta­ra od klu­ba. Na­kon tri sa­ta ta­lač­ke kri­ze SWAT tim je upao u zgra­du i snaj­per­skim hi­cem us­mr­tio Oma­ra na li­cu mjes­ta. Policija tvr­di da je bio sim­pa­ti­zer te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve. Šef po­li­ci­je u Or­lan­du John Mi­na re­kao je ka­ko je Omar raz­mi­je­nio va­tru sa za­šti­ta­rom is­pred klu­ba oko dva uju­tro, po­tom ušao unu­tra te po­bio pe­de­set lju­di.

Otac o si­nu

Od pre­os­ta­lih 300, ko­li­ko se pro­cje­nju­je da je bi­lo u klu­bu, dio je uzeo za ta­oce – one ko­ji ni­su us­pje­li po­bje­ći. – Na­pad na klub Pul­se ap­so­lut­no je te­ro­ris­tič­ki čin – re­kao je spe­ci­jal­ni agent Dan­ny Ban­ks is­ti­ču­ći ka­ko će pot­pu­no is­tra­ži­ti sve de­ta­lje, od­nos­no ra­di li se o do­ma­ćem te­ro­riz­mu ili me­đu­na­rod­nom, kao i je li te­ro­rist imao još po­ma­ga­ča. Otac ubo­ji­ce ka­zao je ka­ko mu je kao žao zbog po­ko­lja ko­ji je po­či­nio nje­gov sin tvr­de­ći da ga je na taj čin po­tak­nuo pri­zor ko­ji je vi­dio pri­je ne­ko­li­ko da­na ka­da su se lju­bi­la dva mu­škar­ca. Pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma na­re­dio je sa­vez­noj po­li­ci­ji da pru­ži svu po­moć po­li­ci­ji na Flo­ri­di.

Policija tvr­di da je na­pa­dač iz klu­ba bio sim­pa­ti­zer tzv. Is­lam­ske dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.