Pre­ži­vje­li si­no­vi dži­ha­da vra­tit će se ku­ći u BiH

Oba­vje­štaj­ne služ­be ze­ma­lja re­gi­je pri­pre­ma­ju se za po­vra­tak is­la­mis­ta s ra­ti­šta u Si­ri­ji i Ira­ku po­ku­ša­va­ju­ći ut­vr­di­ti nji­ho­ve iden­ti­te­te ka­ko bi ih se mo­glo pro­ce­su­ira­ti za su­dje­lo­va­nje u bor­ba­ma na stra­nim ra­ti­šti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

u mi­ro­vi­ni, već pro­vo­de­ći is­la­mis­tič­ki te­ror u ok­vi­ru “bal­kan­ske bri­ga­de” ISIL-a. Na­rav­no, ni­su svi is­la­mis­ti u ok­vi­ru ove pos­troj­be iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Je­dan od za­po­vjed­ni­ka je Al­ba­nac Ri­dvan Hac­hif­ti iz Gnji­la­na ko­ji je me­đu is­la­mis­ti­ma poz­nat po pse­udo­ni­mu Abu Muqa­til Al-Ko­so­vi.

Ve­ha­bij­ske za­jed­ni­ce

Upra­vo su Ko­so­vo, San­džak i mus­li­man­ski di­je­lo­vi Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne naj­ve­ći “re­zer­vo­ar” re­gru­ta za is­la­mis­tič­ke pos­troj­be na Bli­skom is­to­ku. Ri­ječ je ma­hom o mla­đim, neo­bra­zo­va­nim lju­di­ma ra­di­ka­li­zi­ra­ni­ma ne­ri­jet­ko pre­ko in­ter­ne­ta, ali i u lo­kal­nim dža­mi­ja­ma. Ra­di­ka­li­za­ci­ja se po­seb­no pro­vo­di i pre­ko ci­je­log ni­za ve­ha­bij­skih za­jed­ni­ca ra­za­su­tih po sre­diš­njoj i sje­ver­noj Bos­ni po­put za­jed­ni­ca u Gor­njoj Ma­oči, Gor­njoj Dub­ni­ci, Ka­me­nja­či, Ha­dži­ći­ma... Na­rav­no, svi oni tvr­de ka­ko ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze s od­las­ci­ma bo­ra­ca u Si­ri­ju, no po­da­ci oba­vje­štaj­nih služ­bi go­vo­re ka­ko se upra­vo iz ovih mjes­ta dio sta­nov­ni­ka pri­dru­žio ISIL-u na Bli­skom is­to­ku. Is­ti­ni za vo­lju, is­la­mis­ti se ne re­gru­ti­ra­ju sa­mo iz ma­lih, za­bi­tih bo­san­skih, ko­sov­skih ili san­džač­kih se­la. Oba­vje­štaj­ne služ­be iden­ti­fi­ci­ra­le su na vi­de­os­nim­ci Ar­mi­na De­li­ća ko­ji je bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog po­ri­jek­la, no ima aus­trij­sko dr­žav­ljans­tvo. Baš kao i ci­je­li niz is­la­mis­ta ko­ji se da­nas bo­re u ok­vi­ru ISILo­ve “bal­kan­ske bri­ga­de”. Iden­ti­fi­ci­ra­ni is­la­mis­ti sa­da se te­ško mo­gu vra­ti­ti u zem­lje iz ko­jih su po­tek­li jer im pri­je­ti vr­lo iz­gled­na opas­nost od uhi­će­nja i osu­de na du­go­traj­ne za­tvor­ske kaz­ne bu­du­ći da su sve zem­lje re­gi­je usvo­ji­le za­ko­ne ko­ji­ma se od­la­zak na stra­na ra­ti­šta, bi­lo to u Si­ri­ju, Irak ili ne­ku tre­ću zem­lju, kaž­nja­va du­go­traj­nim za­tvo­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.